Tips og råd

Hvilke dekninger har du gjennom jobben?

Arbeidsgiver og ansatt i samtale
De fleste har pensjons- og forsikringsdekninger gjennom jobben, men få vet hva de har - og enda mindre hva de har krav på. 

Pensjon og forsikring er et univers med mange alternativer, og det kan være krevende å få en fullgod oversikt. Det er heller ikke nødvendig, men før du kjøper individuelle pensjons- og forsikringsavtaler er det viktig å vite hvilke avtaler du allerede har. 


Dette skal dekkes av jobben 

Det er en del goder som følger med når du blir ansatt i en bedrift. Arbeidsgiveren din er forpliktet til å sette av penger slik at du får lønn den dagen du blir pensjonist. Sammen med Folketrygden og privat sparing (for eksempel IPS) utgjør dette din fremtidige pensjon. Ordningen heter innskuddsbasert tjenestepensjon, er obligatorisk og skal utgjøre mellom to og syv prosent av lønnen din. 

Det er valgfritt å gi pensjon fra første krone eller kun for lønn som overstiger 1 G når du har en fulltidsstilling. Hvis du jobber deltid justeres bunnfradraget tilsvarende stillingsprosenten din. I henhold til lovverket kan ansatte som har mindre enn 20 prosent stilling eller er under 20 år unntas fra pensjonsordningen. 

Hvis du har lønn over 7,1 G kan ordningen utvides med et tillegg på 18,1 prosent for inntekt mellom 7,1 og 12 G. Tillegget skyldes at det ikke opptjenes pensjon i ny folketrygd for inntekt over 7,1 G. Derfor er det mulig for arbeidsgiver å gi pensjonsopptjening mellom 7,1 og 12 G av tilsvarende verdi som folketrygden har for inntekt opp til 7,1 G (18,1 prosent). Hvis du blir langvarig syk fortsetter sparingen til alderspensjon frem til du blir frisk eller fyller 67 år. 

God lønn i dag er altså ikke det samme som god lønn som pensjonist, og med en dårlig pensjonsavtale blir inntektsfallet betydelig. For å få så god pensjon som mulig er det viktig at du sjekker pensjonsordningen din. De fleste avtaler har en rekke tilpasningsmuligheter basert på alder og risiko. Det som kan virke som små og ubetydelige endringer i dag kan utgjøre store forskjeller den dagen du går ut av døren på arbeidsplassen for siste gang. 

I tillegg til tjenestepensjonen er arbeidsgiveren din pliktig å kjøpe en yrkesskadeforsikring til deg. Dette er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidstiden, på jobb, mens arbeidet blir utført. 


Dette kan dekkes av jobben 

I tillegg til de lovpålagte forpliktelsene er det også en del frivillige ordninger som arbeidsgiver kan tilby. I tillegg til alderspensjon er det vanlig å tilknytte en uførepensjon og i noen tilfeller etterlattepensjon. Uførepensjon sikrer deg månedlige utbetalinger i tillegg til uføretrygden om du skulle bli ufør og ikke kan jobbe, mens etterlattepensjon sikrer dine etterlatte hvis du skulle gå bort. 

Jobben har også en del engangsutbetalinger som kan dekkes eller forsikres. Det vanligste er å forsikre en høyere utbetaling ved yrkesskade enn lovens minimum og inkludere ulykker som skjer på fritiden

I tillegg er det vanlig med en gruppelivsforsikring. Dette er en livsforsikring som arbeidsgiver kjøper på vegne av sine ansatte. Hva som inkluderes i forsikringen varierer, men som regel er det en engangsutbetaling ved død og uførhet. 

Det er heller ikke uvanlig at arbeidsgiver inkluderer en helseforsikring, som sikrer rask behandling ved sykdom og en reiseforsikring som kan gjelde både for den ansatte og familien på ferie og fritidsreiser.


Skaff deg oversikt

Det viktigste du som arbeidstaker gjør er å skaffe deg oversikt over hvilke avtaler du har gjennom jobben. Norsk Pensjon er en god start for å få oversikt over pensjonsordningene dine, uavhengig av forsikringsleverandør. Hvis du synes du bør ha mer pensjon kan du enten jobbe lenger eller vurdere å spare privat, for eksempel med individuell pensjonssparing, såkalt IPS

For å finne ut hvilke personalforsikringer du har kan du kontakte personalavdelingen på jobben din eller forsikringsselskapet som jobben er kunde hos. Hvis du føler at du trenger flere eller bedre ordninger enn jobben gir deg er det lurt å vurdere private livsforsikringer

Våre forsikringer