briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. image/svg+xml Group 5 Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. image/svg+xml shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch. image/svg+xml

Personopplysninger

Personvernreglene gjelder for både Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS (heretter kalt Frende).

1. Bruk og behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer Frendes adgang til å behandle personopplysninger. Med dette som bakgrunn har Frende utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse supplerer øvrige avtalevilkår som Frende har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige.

Med personopplysninger forstås alle opplysninger som kan knyttes til deg som person.

Hvis ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil Frende sin behandling basere seg på samtykke fra kunden. Samtykke vil for eksempel være nødvendig ved innhenting av helseopplysninger.

2. Formålet med behandlingen

Formålet med Frendes innsamling og behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon i forbindelse med forsikringsavtaler. Dette gjøres for å avdekke forsikringsbehov, beregne riktig pris, gi korrekte oppgjør, og for å oppfylle de forpliktelser som Frende har påtatt seg for gjennomføring av forsikringsavtaler med kunden. Frende vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til, eller når kunden har samtykket i behandlingen.

3. Innsynsrett

Informasjon om kundens forsikringsavtaler med Frende vil i all hovedsak bli gjort tilgjengelig på Min side via din nettbank eller på www.frende.no. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Frende kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Frendes behandling av opplysningene.

4. Personopplysninger som innhentes og registreres

Personopplysninger som registreres vil i hovedsak mottas direkte fra kunden. Ved innsamling av nødvendige opplysninger vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig, uforholdsmessig vanskelig, eller det er på det rene at kunden allerede kjenner den informasjon varselet skal inneholde.

Dersom Frende ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendig for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal Frende først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysninger og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

Frende vil ved avtaleinngåelse og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Frende vil også registrere opplysninger om personer som Frende har avslått å inngå avtale med. Dette i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid kunne dokumentere forholdet, herunder at avslag om forsikringsdekning var saklig begrunnet.

5. Utlevering

Registrerte personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og Frendes taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til tredjeperson med det formål å oppfylle den avtale du har med selskapet. Slike underleverandører kan være takstfolk, andre forsikringsselskaper, banker og finansforetak, samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. 

Frende vil også kunne utlevere personopplysninger til et annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbasert styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysninger er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.
Overføring av personopplysninger til Frendes databehandlere anses ikke som utlevering. Slik utlevering skjer under selskapets ansvar, og er basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

6. Sentralt Skaderegister

For kunder i Frende Skadeforsikring AS vil personopplysninger bli utlevert til Forsikringsselskapenes Sentralt Skaderegister (FOSS). 

7. Register over forsikringssøkere og forsikrede

For kunder i Frende Livsforsikring AS vil personopplysningene bli utlevert til Sentrale Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF).

8. Konsernkunderegister

Frende samarbeider med andre selskaper innenfor samme finanskonsern og konserngruppe. Det er på bakgrunn av dette opprettet et konsernkunderegister. Formålet med konsernkunderegisteret er administrasjon, kundepleie og markedsføring, med hjemmel i personopplysningsloven §§ 8, 9 og 11. 

Konsernkunderegisteret inneholder nøytrale opplysninger om kunden som navn, fødselsnummer, telefonnummer, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilke konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har. 

9. Oppfølging og markedsføring

Frende vil informere kunden om produkter innen de produktkategorier hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og Frende. 

Frendes produkter deles i følgende kategorier:

 • Skadeforsikringsprodukter (Frende Skadeforsikring AS)
 • Livsforsikringsprodukter (Frende Livsforsikring AS)

Uten samtykke fra kunden vil Frende kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsnummer og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. 

Markedsføres det produkter og tjenester innen annen produktkategori enn den som Frende og kunden har inngått avtale om, kreves det samtykke fra kunden for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

10. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger 

Frende vil i henhold til hvitvaskingsloven behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner. Frende er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enhet for finansiell etterretning (EFE).

11. Lydopptak av telefonsamtaler

I tilknytning til ditt forsikringsforhold kan det foretas lydopptak av alle telefonsamtaler. Dokumenter og annen kundekommunikasjon som for eksempel e-post, mv, vil bli lagret.

Lydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med deg som kunde vil bli behandlet i henhold til gjeldende lovgivning. Lydopptaket vil kunne gjenfinnes av Frende på grunnlag av kundens identitet og skadenummer. 

12. Analyseverktøy og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Hva er en informasjonskapsel (cookie)? 

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten fil, som lagres på enheten din. Den lagrer informasjon om bruken av nettstedet vårt. Teknologien brukes stort sett av alle nettsider i dag. og vi bruker informasjonen for å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. 

Informasjonen kan bare leses og tolkes som tall og kan ikke kobles til person. Filen er ikke skadelig og den kan heller ikke inneholde virus. 

Frende lagrer ingen identifiserbar personlig informasjon via informasjonskapsler. Informasjonen om deg som bruker kan heller ikke spores av Frende.

Hva bruker vi informasjonen til? 

Informasjonen vi får er anonymisert, men gir oss gode analysemuligheter over bruken av nettsiden. Med dette kan vi få nyttig innsikt til å forbedre brukeropplevelsen, samt til målrettet markedsføring. 

frende.no bruker vi hovedsakelig informasjonskapsler til: 

 • Statistikk og analyseverktøy
  Frende bruker statistikk- og analyseverktøy fra eksterne leverandører til å innhente anonymisert informasjon om bruken av nettstedet.
  - Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan våre nettsider brukes. Eksempler på informasjon som lagres er hvilke sider som blir besøkt og hvor lenge et besøk varer. Bruk av Google Analytics til dette er godkjent av Datatilsynet.
  - Mouseflow er et verktøy som viser oss hvilke deler av sidene som brukes. Dette gjøres med såkalt varmekart. 
 • Annonsestyring
  Frende bruker informasjonskapsler i forbindelse med annonsestyring for å optimalisere og forbedre vår digitale markedsføring.
  - Google Adwords brukes i forbindelse med annonsering i Googles søkeresultater. Når bestemte søkeord brukes i Google, vil annonser fra Frende vises i søkeresultatet. Hvis du har besøkt frende.no tidligere, kan Google Adwords vise deg annonser fra Frende på andre nettsider.
  - Facebook Custom Audience gir mulighet til å vise annonser til personer som tidligere har besøkt frende.no via en annonse eller lenke fra Facebook. 

Hva slags informasjon lagres? 

Disse informasjonskapslene bruker vi på frende.no

Informasjonskapsel Domene Hva lagres?
_ga frende.no Google Analytics cookie som brukes for å skille brukere fra hverandre. Den hjelper oss å samle statistikk om bruken av våre sider, for eksempel hvilke sider som vises ofte. Informasjonen er anonym, så verken Frende eller Google vet hvem som har vært innom.
_gid frende.no Samme som punktet over, men informasjonskapselen har vesentlig kortere levetid.
fr facebook.com Brukes av Facebook til markedsføring. Informasjonskapselen identifiserer din nettleser unikt for Facebook.

Disse informasjonskapslene bruker vi på frende.no/nettbutikk

Informasjonskapsel Domene Hva lagres?
_ga frende.no Google Analytics cookie som brukes for å skille brukere fra hverandre. Dette hjelper oss å samle statistikk om bruken av våre sider, for eksempel hvilke sier som vises ofte. Informasjonen er anonym, så verken Frende eller Google vet hvem som har vært innom.
_gid frende.no Samme som punktet over, men informasjonskapselen har vesentlig kortere levetid.
_gat frende.no Google Analytics cookie som brukes for å begrense antallet kall til Google.
fr facebook.com Brukes av Facebook til markedsføring. Informasjonskapselen identifiserer din nettleser unikt for Facebook.
sessionid frende.no Sesjons-ID som brukes til å holde oversikt over hvilke valg som er gjort i nettbutikken av denne brukeren.

Tabellen under gir deg informasjon om krypterte token. 

Token sessions storage Hva lagres?
Security token Kryptert token som er sendt av Frende etter du har logget på slik at vi vet hvem du er. Den slettes når du logger ut fra Min side eller ved utløpstid.

Hvor finner jeg mer informasjon? 

Vi bruker statistikkverktøy fra Adobe Analytics og Google Analytics for å for å samle inn statistisk informasjon. Klikk på lenkene for å lese mer om retningslinjene for personvern på deres nettsider. 

Du kan stille inn nettleseren din til å ikke akseptere informasjonskapsler automatisk. De fleste nettlesere lar deg gjøre dette i menyen for nettleserens innstillinger. Hvis du vil at besøksdataene dine ikke registreres med Google Analytics, kan du installere deres nettlesertillegg for bortvelging. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du blokkerer informasjonskapsler, ikke bare frende.no. 

Facebook-annonsene du ser er ofte basert på din bruk av nettsteder og apper. Slik styrer du hvilke annonser du ser. Vær oppmerksom på at hvis du velger bort annonser på Facebook vil det gjelde alle annonser, ikke bare Frende sine. 

13. Reservasjon, retting og sletting av personopplysninger

Kunden kan ved henvendelse til Frende reservere seg mot direkte markedsføring.

Dersom man bare er kunde i ett av selskapene kan man reservere seg mot oppføring i konsernkunderegisteret.

Frende vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal, eller kan, oppbevares utover dette som følger av lovgivningen. Kunden kan i henhold til de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Krav om reservasjon mot markedsføring, oppføring i konsernkunderegisteret, samt krav om retting eller sletting av personopplysninger, må foretas ved skriftlig henvendelse til Frende. 

Våre forsikringer