Personvern­erklæring

Som kunde i et forsikringsselskap deler du mange opplysninger om deg selv, og kanskje også om dine nærmeste. Det skal kjennes trygt å være kunde hos oss, og vi ønsker at du skal vite at Frende tar personvernet ditt på største alvor. 

Frende samler ikke inn personopplysninger i større grad enn det som er nødvendig for at vi skal kunne ta best mulig vare på deg og det du har valgt å forsikre, og vi har strenge interne retningslinjer for hvordan vi behandler dine opplysninger.  

I personvernerklæringen vår kan du lese mer om hvordan vi bruker dine opplysninger og på hvilket grunnlag disse behandles. 

Frende består av to forsikringsselskaper. Når vi skriver "Frende" mener vi derfor både Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. Personverklæringen gjelder for begge selskapene.

 

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person. Navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og kjennemerker på private kjøretøy er eksempler på personopplysninger. 


Hva er behandling av personopplysninger?

En behandling i personvernregelverkets forstand er enhver passiv eller aktiv bruk av personopplysninger. Innsamling, registrering, lagring, bruk, endring og sletting er eksempler på behandling av personopplysninger. 

For å kunne behandle personopplysningene dine må visse krav være oppfylt. Opplysningene må blant annet være samlet inn til spesifikke og avgrensede formål, det skal ikke samles inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og behandlingen må ha et behandlingsgrunnlag. 


Hva er et behandlingsgrunnlag?

For lovlig å kunne behandle personopplysningene dine, må behandlingen skje med bakgrunn i ett eller flere rettsgrunnlag. Disse rettsgrunnlagene følger av personvernforordningen og kalles behandlingsgrunnlag. 

I Frendes behandling av personopplysninger er de mest relevante behandlingsgrunnlagene: 

 • at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale
 • at det er gitt samtykke til behandlingen fra den opplysningene gjelder
 • at behandlingen er nødvendig for å oppfylle Frendes rettslige forpliktelser
 • at Frende eller en tredjepart har en berettiget interesse i behandlingen


Behandling av særlige kategorier av personopplysninger

I noen tilfeller behandler Frende særlige kategorier av personopplysninger. Dette er sensitive personopplysninger, og omfatter blant annet helseopplysninger. Utgangspunktet etter det nye personvernregelverket, er at det ikke er lov å behandle slike opplysninger. Som forsikringsselskap er vi likevel nødt til å behandle denne typen opplysninger i noen tilfeller. Da benytter vi unntak fra behandlingsforbudet. 

De ulike unntakene fremgår av personvernregelverket. Eksempler på unntak kan være at vi har fått ditt samtykke til å behandle opplysningene, eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Et rettskrav kan være et krav du har mot Frende som følge av en forsikring du har hos oss.  

I de tilfeller det behandles særlige kategorier av personopplysninger, skjer det derfor med utgangspunkt i et unntak fra behandlingsforbudet, i tillegg til et behandlingsgrunnlag. 


Behandlingsansvarlig og databehandlere

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen. Frende er behandlingsansvarlig for opplysningene vi samler inn og betjener i forbindelse med at vi tilbyr forsikringstjenester. 

Frendes representeres ved daglig leder av Frende Livsforsikring As og Frende Skadeforsikring AS. 

Kontaktadressen er:
Frende Forsikring 
Postboks 7335
5020 Bergen

For å være i stand til å betjene forsikringsavtalen har vi inngått avtaler med databehandlere. En databehandler er en virksomhet som behandler personopplysninger på våre vegne. Databehandlere leverer blant annet IKT-tjenester til Frende.

Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere. Databehandleravtalene sørger for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med personvernregelverket og at behandlingen ikke skjer på annen måte enn det databehandleren har avtalt med oss.  


Personvernombud 

Personvernombudet er talerøret til alle Frendes kunder. Ombudet har en uavhengig stilling og skal bidra til å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer i tråd med personvernregelverket. 

Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@frende.no.

Du kan også skrive til: 
Frende Forsikring v/Personvernombudet
Postboks 7335
5020 Bergen


Hvilke personopplysninger innhenter Frende?

Hvilke personopplysninger som innhentes avhenger av ditt forhold til oss. For eksempel kan du være en samarbeidspartner eller leverandør, et vitne vi innhenter en vitneforklaring fra, en potensiell kunde som ønsker å få et forsikringstilbud, en motpart vi skal utbetale oppgjør til, eller en forsikringstaker vi har inngått en forsikringsavtale med. Hvilke personopplysninger det er nødvendig å innhente avhenger også av hvilke forsikringer du har hos oss. 

Personopplysningene vi samler inn i Frende kan deles inn i tre kategorier:


Nøytrale personopplysninger

Denne kategorien av personopplysninger inneholder personalia, kontaktinformasjon, informasjon om yrke, utdanning og arbeidssted, samt opplysninger som er allment tilgjengelig gjennom offentlige register. Dette er opplysninger som i hovedsak ikke er underlagt taushetsplikt. 


Personlige personopplysninger

Disse personopplysningene er underlagt taushetsplikt og omfatter blant annet økonomiske opplysninger, familie- og slektsopplysninger, informasjon om ditt forsikringsforhold, opplysninger om forsikringssvindel og annen kriminalitet, samt dine preferanser. 


Sensitive personopplysninger

Denne kategorien omfatter de såkalte særlige kategoriene av personopplysninger. Av slike opplysninger innhenter Frende i dag kun helseopplysninger. Helseopplysninger er nødvendig å innhente for å kunne tilby enkelte forsikringer, og ved behandlingen av forsikringssaker hvor helseopplysninger er nødvendige for saksbehandlingen og/eller oppgjøret.


Hvor innhentes personopplysningene fra?

Personopplysninger innhentes fra ulike kilder og til ulike tidspunkt. Som hovedregel, uavhengig av om du er en potensiell kunde, forsikringstaker, et vitne, skadelidt, en motpart o.l. er at personopplysninger innhentes direkte fra deg. I andre tilfeller kan vi likevel ha mottatt eller være nødt til å innhente personopplysninger fra andre kilder. 

Ved kjøp av forsikring, endring eller fornyelse av en forsikringsavtale kan vi innhente informasjon fra:


Offentlige institusjoner og registre 

Vi kan blant annet innhente og motta personopplysninger fra folkeregisteret, kartverket, eiendomsregisteret, brønnøysundregistrene og motorvognregisteret. I enkelte tilfeller kan vi også innhente og motta informasjon fra helsevesenet og NAV.  


Private institusjoner

Vi kan blant annet innhente og motta personopplysninger fra banker og kredittforetak, andre forsikringsselskap, forsikringsselskapenes fellesregistre, trafikkforsikringsforeningen, våre forsikringsagenter og private helseforetak. 


Andre kilder

Vi kan blant annet innhente og motta personopplysninger fra arbeidsgiver, verge eller fullmektig. 


Ved behandling av en forsikringssak kan vi innhente informasjon fra:


Offentlige myndigheter, institusjoner og registre

Vi kan blant annet innhente og motta personopplysninger fra politiet, helsevesenet, domstolene, NAV, skattemyndighetene og brønnøysundregistrene. 


Private institusjoner

Vi kan blant annet innhente og motta personopplysninger fra andre forsikringsselskaper, forsikringsselskapenes fellesregistre, trafikkforsikringsforeningen, private helseforetak og behandlere, leverandører som takstmenn, saneringsselskap og verksteder. 


Andre kilder

Vi kan blant annet innhente og motta personopplysninger fra vitner, verge, fullmektig, motpart i skadesak og advokater.  


Hva bruker Frende personopplysningene dine til?

Kundeadministrasjon og betjening av forsikringsavtalen

For at vi skal kunne tilby deg forsikring, fornye en eksisterende forsikring, eller for at du skal kunne kjøpe forsikring av oss, er vi nødt til å behandle opplysninger om deg. 

Ved tilbud, kjøp og fornyelse av forsikring er behandlingsgrunnlaget å inngå eller oppfylle forsikringsavtalen med deg. 

Når forsikringsavtalen løper behandles dine opplysninger for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver knyttet til betjening av forsikringsavtalen. Dette kan for eksempel være å besvare henvendelser fra deg i våre kommunikasjonskanaler. 

Behandlingsgrunnlaget er Frendes berettigede interesse av å kunne gi deg god informasjon og besvare dine henvendelser. Enkelte behandlinger er også nødvendige for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Frende, for eksempel etter regnskapslovgivningen. 


Behandling av forsikringstilfeller

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med forsikringssaker som blir meldt oss.  Opplysningene behandles for å vurdere skader, behandle saken og gjennomføre oppgjør. Avhengig av saken kan det også være nødvendig å behandle helseopplysninger. 

Behandlingsgrunnlaget er at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle forsikringsavtalen med deg. Ved behandling av helseopplysninger i forbindelse med en forsikringssak, er unntaket fra behandlingsforbudet at behandlingen er nødvendig for å fastsette et rettskrav. 

Ved behandlingen av skadesaker kan det også være nødvendig å behandle personopplysninger til personer som ikke er kunder, så som vitner, motparter og andre involverte. 

Behandlingen gjøres enten med bakgrunn i Frendes berettigede interesse av å foreta et korrekt oppgjør, eller for å oppfylle Frendes rettslige forpliktelser etter erstatningslovgivningen. Eventuelle helseopplysninger behandles når behandlingen er nødvendig for å fastsette rettskrav. 


Konsernkunderegister

Frende kan utveksle enkelte kundeopplysninger mellom selskapene. Vi vil imidlertid gjerne at en og samme rådgiver hos oss skal kunne gi deg våre beste råd om livsforsikring, pensjon og skadeforsikring. Da har vi behov for å dele flere opplysninger om deg mellom selskapene i Frende.  

For å tillate slik utveksling av opplysninger internt i Frende ber vi derfor om ditt samtykke. I dette tilfellet er derfor samtykke behandlingsgrunnlaget. Du kan gi og trekke samtykke ved å logge på Min side på frende.no


Forebygging og utredning av straffbare forhold

Vi behandler personopplysninger for å kunne være i stand til å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere straffbare handlinger mot Frende eller andre. Eksempelvis kan dette være forsikringssvik, hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Opplysningene behandles med grunnlag i Frendes berettigede interesse i å beskytte oss mot straffbare handlinger og sikre et korrekt oppgjør. Behandling av opplysninger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering skjer med grunnlag i rettslige forpliktelser som påhviler Frende. 


Kundeoppfølging og markedsføring

Som kunde i Frende med en registrert e-postadresse og telefonnummer, mottar du nyhetsbrev på e-post, SMS og tilpasset markedsføring i andre digitale kanaler. 

For å gjøre innholdet relevant for deg tilpasses innholdet basert på opplysninger om deg, for eksempel navnet ditt, alderen din og hvilke forsikringer du har hos oss. 

Vi mottar tilbakemeldinger på hvordan nyhetsbrevene leses, blant annet hvor ofte nyhetsbrevet åpnes og hvilke lenker som klikkes på. Dette gjør det mulig for oss å gi deg relevant informasjon om tjenester og tilbud. Du kan melde deg av nyhetsbrevet i lenken nederst i e-posten du mottar og på Min side.

Ved tilpasset markedsføring bruker Frende tjenester fra Schibsted. Du kan selvsagt reservere deg mot tilpasset markedsføring, SMS og annen markedsføring fra Frende, ved å sende e-post til marked@frende.no. Du kan også trykke her for å lese mer og endre annonseinnstillingene dine hos Schibsted. 


Sosiale medier

Frende er på flere sosiale medier. På kontoene gis det informasjon, svares på spørsmål, lyses ut stillinger og drives markedsføring. Vi ber om at du ikke oppgir personlig informasjon til oss på sosiale medier. Innlegg med slike opplysninger blir slettet for å ivareta ditt personvern. 

Frende er på disse sosiale mediene. 

Kunde- og markedsundersøkelser

Vi ønsker alltid å kunne yte best mulig rådgivning og service. I den forbindelse gjennomfører vi markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser. Undersøkelsene brukes til å forbedre kvaliteten på våre tjenester og produkter, samt til opplæring av ansatte. 

Dersom du ikke ønsker å dele disse opplysningene med oss, kan du la være å besvare eventuelle undersøkelser du inviteres til å delta i.  

Frende har en berettiget interesse i å innhente informasjon om hvordan vi oppfattes som selskap, og hva våre kunder synes om våre produkter, tjenester og kundebehandling. 


Analyser, statistikk, testing og utvikling

Frende bruker personopplysninger til å gjennomføre analyser og utarbeide statistikk. For eksempel kan dette være ved fastsettelse av prisnivåer og lønnsomhetsanalyser. Personopplysninger behandles også i forbindelse med utvikling og testing av nye og eksisterende produkter og tjenester. 

Behandlingen av personopplysninger for tariffering og lønnsomhet er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser Frende har etter virksomhetslovgivningen.  

Frende har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å gjennomføre kundeanalyser for økt kundeinnsikt, og en berettiget interesse i å utvikle nye og eksisterende produkter og tjenester. 


Oppfylle rettslige forpliktelser

Frende behandler personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle krav fra myndighetene og følge lover, blant annet de som gjelder forsikringsforetak og forsikringsprodukter, tiltak mot hvitvasking av penger og terrorisme, rapportering til offentlige myndigheter, rettslige pålegg, sikkerhetskrav og svar på forespørsler fra offentlige myndigheter.

Behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser Frende har. 


Klagebehandling og regresskrav

I forbindelse med behandling av mottatte klager og regresskrav vil dine personopplysninger bli behandlet. Det kan også være nødvendig å behandle helseopplysninger, avhengig av hva saken gjelder. 

Behandlingsgrunnlaget er Frendes berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Ved behandling av helseopplysninger er unntaket fra behandlingsforbundet at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. 


Ekstern jobbsøker

Hvis du søker jobb hos Frende må vi innhente opplysninger om deg for å kunne vurdere din søknad. 

Behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en avtale med deg.  


Sikkerhet

Å behandle personopplysninger er nødvendig for å sikre dine og Frendes verdier. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring, logging på servere og systemer, drift av IT-infrastruktur og brannmur. 

Behandlingsgrunnlaget er Frendes berettigede interesse i å ha et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og for å oppfylle rettslige forpliktelser knyttet til egnede tekniske og organisatoriske tiltak.  


Utlevering av personopplysninger

Til offentlige myndigheter

Dine personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter som Skatteetaten, NAV og Økokrim, samt andre der utleveringen følger av en lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. 

Behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Frende. Slike lovpålagte plikter og rettigheter går foran Frendes taushetsplikt om kundeopplysninger.  


Internt i Frende

Dine personopplysninger vil kunne deles internt mellom selskapene i Frende, så fremt utleveringen er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. 

Behandlingsgrunnlaget er her at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Frende. Slike lovpålagte plikter går foran Frendes taushetsplikt om kundeopplysninger.

  

Til Frendes eierbanker

Når du tegner forsikring i Frende gjennom en av Frendes eierbanker, blir noen av dine forsikringsopplysninger tilgjengelig også for eierbanken. Banken får tilgang til de forsikringsopplysninger som er nødvendig for at banken skal kunne utføre sine oppgaver som distributør for Frende. Dine forsikringsopplysninger vil også bli gjort tilgjengelig for deg i din nettbank samt i din mobilbank såfremt banken har lagt til rette for dette. 

Opplysningene benyttes for å betjene din forsikringsavtale, samt tilby deg andre relevante forsikringsprodukter. Banken får ikke tilgang til opplysninger i eventuelle skadesaker, og forsikringsopplysningene lagres og behandles separat fra dine bankopplysninger. 

Behandlingsgrunnlaget for disse formålene, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle forsikringsavtalen med deg, og for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Markedsføring av andre forsikringsprodukter har behandlingsgrunnlag i at dette er en berettiget interesse for Frende.


Til samarbeidspartnere og leverandører

I noen tilfeller vil personopplysninger deles med dem som bistår Frende med å betjene forsikringsavtalen din så fremt det ikke strider med Frendes taushetsplikt. Dette kan for eksempel være verksteder, takstmenn, saneringsselskaper, redningsselskaper, advokater, leger, skadeoppgjørsfirma, utredere eller distributører. 

Behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter forsikringsavtalen med deg. 


Til andre forsikringsselskap

I forsikringssaker kan opplysninger deles mellom de involverte forsikringsselskapene for å avklare ansvarsspørsmål, behandle krav og søke regress. Utleveringen er typisk begrenset til personalia, kontaktinformasjon, informasjon om forsikringen, hva som er forsikret, og informasjon om hvor og hvordan forsikringstilfellet har oppstått. 

Behandlingsgrunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter forsikringsavtalen med deg. 


Til forsikringsselskapenes fellesregistre

Enkelte personopplysninger utleveres til forsikringsselskapenes fellesregistre ved opprettelse av en forsikringssak, eller når det sendes inn helseerklæring ved kjøp av personforsikring. For kunder i Frende Skadeforsikring AS utleveres informasjon til Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). For kunder i Frende Livsforsikring AS utleveres personopplysninger til register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). 

Forsikringsselskapenes fellesregistre administreres av finansnæringens fellesorganisasjon, Finans Norge. Formålet med registrene er å effektivisere forsikringsselskapenes saksbehandling i arbeidet med å forhindre og begrense forsikringssvindel, og redusere sannsynligheten for misforståelser ved tegning av forsikring. Registreringer i FOSS og ROFF står oppført i 10 år. 


Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner

I Frende behandles dine personopplysninger innenfor EU/EØS. I forbindelse med eksempelvis utføringen av IKT-tjenester kan det likevel være nødvendig å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller sikrer vi ditt personvern ved at det inngås avtaler som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. 

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å overføre opplysninger uten en forutgående avtale eller sertifisering som garanterer tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Dette kan være tilfeller hvor du blir syk eller skadet mens du er på reise i et land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller kan Frende, eller samarbeidspartner på Frendes vegne, overføre nødvendige opplysninger om deg til helsepersonell slik at du mottar den medisinske behandlingen du trenger. 

Behandlingsgrunnlaget for overføringen er å oppfylle forsikringsavtalen med deg. Dersom det overføres særlige kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget ditt samtykke, at overføringen er nødvendig for å fastsette et rettskrav, eller at behandlingen er nødvendig for å verne om dine vitale interesser i tilfeller der du fysisk eller juridisk ikke er i stand til å gi samtykke. 


Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Potensielle kunder

Dersom du mottar et forsikringstilbud fra oss som du velger ikke å akseptere, vil personopplysningene slettes innen 12 måneder etter tilbudet ble gitt, med mindre vi har en pågående dialog eller du har samtykket til oppbevaring utover perioden på 12 måneder. 


Kunder

Dine personopplysninger behandles og lagres så lenge du har et kundeforhold hos Frende forsikring. Når et kundeforhold avsluttes vil det kunne finnes potensielle fremtidige erstatningskrav knyttet til ditt kundeforhold og de produktene du har hatt forsikret hos oss. For å sikre dine rettigheter ved et potensielt erstatningskrav, kan derfor ikke personopplysningene slettes når kundeforholdet opphører. 

Personopplysningene slettes når potensielle fremtidige krav er foreldet. Foreldelsesfristen varierer, men kan være inntil 20 år. I tillegg regnes inn en sikkerhetsmargin for å sikre at opplysninger ikke slettes før de skal. Når potensielle krav er foreldet og utenfor sikkerhetsmarginen, slettes personopplysningene automatisk fra Frendes systemer og arkiv. 


Ekstern jobbsøker

Opplysninger som er mottatt og innhentet i forbindelse med en ansettelsesprosess slettes når prosessen er avsluttet. I enkelte tilfeller kan det avtales at opplysningene oppbevares for bruk i fremtidige ansettelsesprosesser. Lagringstiden i slike tilfeller avtales med den enkelte. 


Automatiserte individuelle avgjørelser

I Frende bruker vi automatiske prosesser for å effektivisere tjenestene vi tilbyr deg, for eksempel ved kjøp av forsikring i vår nettbutikk. Hvis en slik automatisk behandling påvirker deg i betydelig grad som hvis vi ikke kan tilby en forsikring eller du gis et vesentlig prispåslag, kan du få den automatiske behandlingen overprøvd av en av våre forsikringskonsulenter. 

Behandlingen av forsikringssaker i Frende er ikke helautomatiserte, en saksbehandler vurderer den enkelte forsikringssaken. 


Dine rettigheter

Rett til innsyn

Er du kunde i Frende, har vært det, eller av annen grunn tror vi har behandlet personopplysningene dine, kan du sende oss en innsynsbegjæring. Da får du en bekreftelse på om personopplysningene dine behandles av Frende, og innsyn i hva som behandles.

Vi er forpliktet til å foreta en identitetskontroll ved innsynsbegjæring, og ber derfor alltid om kopi av gyldig legitimasjon. Skjema for innsynsbegjæring får du ved å kontakte personvernombudet. 

Vil du be om innsyn på vegne av en annen, må du legge ved fullmakt, og bekreftet kopi av fullmaktgivers legitimasjon. 

Vi svarer så raskt som mulig, og senest innen 30 dager fra henvendelsen er mottatt. Personvernforordningens artikkel 15 gir nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi kan utlevere. 


Rett til korrigering

I Frende gjør vi det vi kan for at personopplysningene vi har registrert om deg er riktige og fullstendige. Skulle vi likevel ha opplysninger om deg som ikke lenger stemmer, kan du be oss om å rette dem.


Rett til sletting

Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn vi må. Når personopplysningene ikke er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, blir de slettet. Du har også rett til å kreve personopplysningene om deg slettet. 

Enkelte personopplysninger som kan være nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, kan ikke slettes før foreldelsesfristen er ute.


Rett til å begrense behandlingen

Hvis du mener opplysningene vi har om deg er uriktige, eller du mener at behandlingen av dem er i strid med personvernregelverket, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene til vi har fått kontrollert opplysningene. 


Rett til dataportabilitet

Dataportabilitet betyr at du har rett til å ta med deg visse personopplysninger fra en virksomhet til en annen. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på bakgrunn av et samtykke eller en avtale, og hvor behandlingen utføres automatisk. 

Opplysningene kan enten utleveres til deg, eller du kan kreve å få dem overført til et annet selskap, hvis det er teknisk mulig. 


Rett til å trekke samtykke

Du har alltid mulighet til å trekke samtykket tilbake hvis du ikke vil at vi skal bruke personopplysningene dine lenger. Oversikt over samtykkene du har avgitt finner du på Min side.


Rett til å protestere

Hvis behandlingen av personopplysningene skjer på bakgrunn av Frendes berettigede interesser, har du rett til å motsette deg behandlingen. Dette gjelder også hvis personopplysningene brukes til direkte markedsføring mot deg. Retten til å motsette deg behandlingen gjelder ikke dersom det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen.


Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Mener du personopplysningene dine har blitt behandlet i strid med personvernlovgivningen har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet. Før du klager, anbefaler Datatilsynet selv at du kontakter personvernombudet i virksomheten du ønsker å klage inn. Du vil da få en nærmere avklaring på hva som har skjedd og hvilke vurderinger som har blitt gjort. 

Vårt personvernombud kan kontaktes på personvernombud@frende.no

Alternativt kan du skrive til:
Frende Forsikring 
v/Personvernombudet
Postboks 7335
5020 Bergen

Hvis du etter henvendelse til Frende fremdeles ønsker å klage til Datatilsynet, er det anbefalt at tilbakemeldingen fra oss legges ved klagen. Dette sikrer en raskere og mer effektiv saksbehandling.

Klage til tilsynsmyndigheten sendes til:
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0034 Oslo

Disse punktene må være med i klagen til Datatilsynet:

 1. Hvilken avgjørelse du klager på (hvis avgjørelse foreligger

 2. Grunnen til at du klager

 3. Hvilke endringer du ønsker

 4. Eventuelt andre opplysninger som har noe å si for vurderingen av klagen 

Husk å signere klagen.


Hvordan brukes informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy? 

Hva er en informasjonskapsel (cookie)? 

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten fil, som lagres på enheten din. Den lagrer informasjon om bruken av nettstedet vårt. Teknologien brukes stort sett av alle nettsider i dag. og vi bruker informasjonen for å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. 

Informasjonen kan bare leses og tolkes som tall og kan ikke kobles til person. Filen er ikke skadelig og den kan heller ikke inneholde virus. 

Frende lagrer ingen identifiserbar personlig informasjon via informasjonskapsler. Informasjonen om deg som bruker kan heller ikke spores av Frende.


Hva bruker vi informasjonen til? 

Informasjonen vi får er anonymisert, men gir oss gode analysemuligheter over bruken av nettsiden. Med dette kan vi få nyttig innsikt til å forbedre brukeropplevelsen, samt til målrettet markedsføring. 

frende.no bruker vi hovedsakelig informasjonskapsler til: 

 • Statistikk og analyseverktøy
  Frende bruker statistikk- og analyseverktøy fra eksterne leverandører til å innhente anonymisert informasjon om bruken av nettstedet.
  - Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan våre nettsider brukes. Eksempler på informasjon som lagres er hvilke sider som blir besøkt og hvor lenge et besøk varer.  Google Analytics lagrer cookies i nettleseren og registrerer brukerens IP-adresse. Siden IP-adresser regnes som personopplysninger fjerner vi derfor det siste leddet i IP-adressene før informasjonen lagres hos Google. Dermed  blir ikke personlig informasjon samlet eller lagret. Bruk av Google Analytics til dette er godkjent av Datatilsynet
 • Annonsestyring
  Frende bruker informasjonskapsler i forbindelse med annonsestyring for å optimalisere og forbedre vår digitale markedsføring.
  - Google Adwords brukes i forbindelse med annonsering i Googles søkeresultater. Når bestemte søkeord brukes i Google, vil annonser fra Frende vises i søkeresultatet. Hvis du har besøkt frende.no tidligere, kan Google Adwords vise deg annonser fra Frende på andre nettsider.


Hva slags informasjon lagres? 

Disse informasjonskapslene bruker vi på frende.no

Informasjonskapsel Domene Hva lagres?
_ga frende.no Google Analytics cookie som brukes for å skille brukere fra hverandre. Den hjelper oss å samle statistikk om bruken av våre sider, for eksempel hvilke sider som vises ofte. Informasjonen er anonym, så verken Frende eller Google vet hvem som har vært innom.
_gid frende.no Samme som punktet over, men informasjonskapselen har vesentlig kortere levetid.

Disse informasjonskapslene bruker vi på frende.no/nettbutikk

Informasjonskapsel Domene Hva lagres?
_ga frende.no Google Analytics cookie som brukes for å skille brukere fra hverandre. Dette hjelper oss å samle statistikk om bruken av våre sider, for eksempel hvilke sier som vises ofte. Informasjonen er anonym, så verken Frende eller Google vet hvem som har vært innom.
_gid frende.no Samme som punktet over, men informasjonskapselen har vesentlig kortere levetid.
_gat frende.no Google Analytics cookie som brukes for å begrense antallet kall til Google.
sessionid frende.no Sesjons-ID som brukes til å holde oversikt over hvilke valg som er gjort i nettbutikken av denne brukeren.

Tabellen under gir deg informasjon om krypterte token. 

Token sessions storage Hva lagres?
Security token Kryptert token som er sendt av Frende etter du har logget på slik at vi vet hvem du er. Den slettes når du logger ut fra Min side eller ved utløpstid.
Hvor finner jeg mer informasjon? 

Vi bruker statistikkverktøy fra Adobe Analytics og Google Analytics for å for å samle inn statistisk informasjon. Klikk på lenkene for å lese mer om retningslinjene for personvern på deres nettsider. 

Du kan stille inn nettleseren din til å ikke akseptere informasjonskapsler automatisk. De fleste nettlesere lar deg gjøre dette i menyen for nettleserens innstillinger. Hvis du vil at besøksdataene dine ikke registreres med Google Analytics, kan du installere deres nettlesertillegg for bortvelging. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du blokkerer informasjonskapsler, ikke bare frende.no. 


Endringer i erklæringen

Personvernerklæringen oppdateres regelmessig for å sørge for at vi gir deg korrekt informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles av oss, og for å ta hensyn til ny eller endret personvernpraksis. 

Du vil alltid finne en oppdatert versjon av vår personvernerklæring her

Våre forsikringer