briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Personvernerklæring

Som kunde i et forsikringsselskap deler du personopplysninger om deg selv, og kanskje om dine nærmeste. Det skal kjennes trygt å være kunde hos oss, Frende tar derfor personvernet ditt på største alvor.

Vi samler ikke inn personopplysninger i større grad enn det som er høyst nødvendig for å kunne ta best mulig vare på det du har valgt å forsikre, og vi har strenge interne retningslinjer for behandlingen av personopplysninger.

I personvernerklæringen forteller vi deg mer om hvorfor vi bruker personopplysninger og måten det skjer på. Vi forklarer også nærmere hvilke rettigheter du har.

Personvernerklæringen gjelder for Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS (Frende).

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvordan personopplysninger skal behandles, og hva opplysningene skal brukes til.  Hos oss er behandlingsansvarlig daglig leder i enten Frende Livsforsikring AS eller Frende Skadeforsikring AS, hvor du har avtalen din.

Du kan skrive til:
Frende Forsikring
ved daglig leder
Postboks 7335
5020 Bergen

Personvernombudet i Frende

Ørjan K. Hansen er personvernombud i Frende. Ørjan har en uavhengig stilling hvor han bidrar til å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer i tråd med personvernregelverket og god praksis. Ørjan er talerøret for deg som er Frendekunde. 

Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@frende.no.

Du kan også skrive til:

Frende Forsikring
ved personvernombudet
Postboks 7335
5020 Bergen

Hvilke opplysninger trenger vi?

Når du kjøper forsikring hos Frende, får vi de fleste opplysningene direkte fra deg. Informasjonen er nødvendig for å kunne gi deg riktig forsikring til riktig pris, og for at vi skal kunne hjelpe deg og håndtere forsikringsavtalen din på en god måte. 

Hvilke opplysninger vi trenger avhenger av hvilken forsikring du skal ha.

Vi henter alltid informasjon om:

 • hvem du er 
 • hva du ønsker å forsikre (eksempelvis bil, bygning, o.l.), eller
 • hvem du ønsker å forsikre 

For noen forsikringer trenger vi også helseopplysninger. Da vil vi normalt be om en fullmakt fra deg, fordi innsamling og behandling av helseopplysninger er underlagt strenge regler.  

Det hender vi må innhente ytterligere personopplysninger fra deg eller andre kilder. Dette kan være opplysninger som er nødvendige for gi deg forsikring, for å vurdere om et krav er dekket av forsikringen eller for å avklare ansvarsforhold i en skadesak. Vi henter opplysninger fra:

 • andre forsikringsselskap
 • kredittopplysningsforetak
 • Norkart
 • Trafikkforsikringsforeningen
 • Folkeregisteret
 • Brønnøysundregisteret
 • helsevesenet og behandlere
 • veterinærer
 • politirapporter ved enkelte trafikkulykker

Når vi samler inn personopplysninger fra andre kilder enn deg selv, gjør vi det med hjemmel i loven, forsikringsavtalen eller etter et eksplisitt samtykke fra deg. 

Vi trenger ikke samtykke eller fullmakt hvis vi etter andre lovbestemte regler har rett til å innhente helseopplysninger, for eksempel ved mistanke om forsikringssvindel, hvitvasking eller annen alvorlig kriminalitet. 

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Frende har streng tilgangsstyring på opplysningene om deg. Det betyr at de som jobber hos oss bare har tilgang til den informasjonen som er nødvendig for at de skal kunne gjøre jobben sin, og håndtere forsikringsavtalen din på best mulig måte.

En medarbeider som behandler tingskader vil eksempelvis ikke ha tilgang på opplysninger om forsikringssaker knyttet til personforsikringene dine.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg.

Vi er også pålagt å ta vare på enkelte personopplysninger i tilfelle det senere skulle oppstå en skade eller et krav knyttet til kundeforholdet ditt, eller det du har hatt forsikret hos oss. Vi sletter da personopplysningene etter hvert som eventuelle krav foreldes. 

Hvorfor brukes personopplysningene?

Vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine. Så lenge du er kunde hos oss bruker vi opplysningene om deg for å oppfylle forsikringsavtalen med deg.

Andre formål med behandlingen av personopplysninger er

 • kundeadministrasjon, for å beregne pris og gi korrekte oppgjør
 • for å oppfylle lovpålagte forpliktelser
 • for å forebygge og avdekke straffbare handlinger
 • analyse, utvikling, kundeundersøkelser, testing og markedsføring av forsikrings- og sikkerhetsprodukter   

Vi behandler alltid personopplysningene dine etter personopplysningslovgivningen. Den gir rettslig grunnlag for behandlingen i personvernsforordningens artikkel 6.

Vi baserer behandlingen av personopplysninger på at:

 • det er nødvendig for å oppfylle forsikringsavtalen vi har inngått med deg, og for å gi deg informasjon og markedsføre våre produkter
 • vi må forsvare rettskrav eller oppfylle en rettslig forpliktelse, avdekke svik, hvitvasking, terrorfinansiering og annen alvorlig kriminalitet 
 • du må gi eksplisitt samtykke til behandling av personopplysningene dine til et aktuelt formål

Hvordan behandles sensitive personopplysninger? 

Vi behandler helseopplysninger, informasjon om fagforeningsmedlemskap, og opplysninger om forsikringssvindel, hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet. Dette er personopplysninger som etter personvernforordningen er kjent som "særlige kategorier" av personopplysninger, tidligere kalt "sensitive personopplysninger". 

Opplysningene brukes for å:

 • oppfylle forpliktelsene i forsikringsavtalen med deg
 • oppfylle lovpålagte forpliktelser
 • forebygge og avdekke straffbare handlinger

Rettslig grunnlag for behandlingen av denne typen opplysninger er:

 • eksplisitt samtykke fra deg til behandling av personopplysningene til et aktuelt formål
 • at behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser fastsatt i loven
 • at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende, eller forsvare et rettskrav

Hvilke rettigheter har jeg?

Rett til innsyn

Er du kunde i Frende, har vært det, eller av annen grunn tror vi har behandlet personopplysningene dine, kan du sende oss en innsynsbegjæring. Da får du en bekreftelse på om personopplysningene dine behandles av Frende, og innsyn i hva som behandles.

Vi er forpliktet til å foreta en identitetskontroll ved innsynsbegjæring, og ber derfor alltid om kopi av gyldig legitimasjon. Skjema for innsynsbegjæring får du ved å kontakte personvernombudet. 

Vil du be om innsyn på vegne av en annen, må du legge ved fullmakt, og bekreftet kopi av fullmaktgivers legitimasjon. 

Vi svarer så raskt som mulig, og senest innen 30 dager fra henvendelsen er mottatt. Personvernforordningens artikkel 15 gir nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi kan utlevere. 

Rett til korrigering

I Frende gjør vi det vi kan for at personopplysningene vi har registrert om deg er riktige og fullstendige. Skulle vi likevel ha opplysninger om deg som ikke lenger stemmer, kan du be oss om å rette dem.

Rett til sletting

Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn vi må. Når personopplysningene ikke er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, blir de slettet. Du har også rett til å kreve personopplysningene om deg slettet. 

Enkelte personopplysninger som kan være nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, kan ikke slettes før foreldelsesfristen er ute.

Rett til å begrense behandlingen

Hvis du mener opplysningene vi har om deg er uriktige, eller du mener at behandlingen av dem er i strid med personvernregelverket, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene til vi har fått kontrollert opplysningene. 

Rett til dataportabilitet

Dataportabilitet betyr at du har rett til å ta med deg visse personopplysninger fra en virksomhet til en annen. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på bakgrunn av et samtykke eller en avtale, og hvor behandlingen utføres automatisk. Opplysningene kan enten utleveres til deg, eller du kan kreve å få dem overført til et annet selskap, hvis det er teknisk mulig. 

Rett til å trekke samtykke

Du har alltid mulighet til å trekke samtykket tilbake hvis du ikke vil at vi skal bruke personopplysningene dine lenger. 

En oversikt over samtykker finner du på Min side.

Rett til å protestere

Hvis behandlingen av personopplysningene skjer på bakgrunn av Frendes berettigede interesse, har du rett til å protestere på behandlingen. Dette gjelder også hvis personopplysningene brukes til direkte markedsføring mot deg. 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Mener du personopplysningene dine har blitt behandlet i strid med personvernlovgivningen har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet. Før du klager, anbefaler Datatilsynet selv at du kontakter personvernombudet i virksomheten du ønsker å klage inn. Du vil da få en nærmere avklaring på hva som har skjedd og hvilke vurderinger som har blitt gjort.

Hvis du etter henvendelse til Frende fremdeles ønsker å klage til Datatilsynet, er det anbefalt at tilbakemeldingen fra oss legges ved klagen. Dette sikrer en raskere og mer effektiv saksbehandling.

Klage til tilsynsmyndigheten sendes:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0034 Oslo

Disse punktene må være med i klagen til Datatilsynet:

 1. Hvilken avgjørelse du klager på (hvis avgjørelse foreligger)
 2. Grunnen til at du klager
 3. Hvilke endringer du ønsker
 4. Eventuelt andre opplysninger som har noe å si for vurderingen av klagen 

Husk å signere klagen. 

Hva er helautomatisk behandling og profilering?

Automatisert behandling av personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter ved en person kalles en personprofil eller profilering. Vi bruker personprofiler til statistiske vurderinger og for å tilpasse markedsføring og kommunikasjon til deg. Mer informasjon om slik markedsføring finner du i delen om bruk av informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy i Frende.

Automatiserte individuelle avgjørelser er behandling av personopplysninger uten menneskelig innblanding, hvor prosessen ender med en helautomatisk avgjørelse. Automatiske avgjørelser kan være nødvendige for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, for eksempel når du kjøper forsikring i nettbutikken. Hvis vi ønsker å gjennomføre automatiske avgjørelser utover dette, vil vi be om uttrykkelig samtykke fra deg.

Hvis en automatiske avgjørelse påvirker deg i betydelig grad, har du muligheten til å bestride avgjørelsen og å få denne overprøvd av en fysisk person.

Hvem utleveres opplysninger til?

Personopplysningene dine kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av en lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. 

Opplysninger vil også kunne deles med dem som bistår Frende med å betjene forsikringsavtalen din. Dette vil for eksempel være verksted, eksterne takstmenn, saneringsselskaper, redningsselskaper, advokater, skadeoppgjørsfirma, utredere eller distributører. I oppgjørssaker kan opplysninger også deles mellom de involverte forsikringsselskapene, som et ledd i å avklare ansvarsspørsmål. 

Utleveringen er typisk begrenset til personalia, kontaktinformasjon, informasjon om forsikringen, det som er forsikret og informasjon om hvor og hvordan forsikringstilfellet har oppstått. 

Vi vil også kunne dele personopplysninger internt mellom selskapene i Frende-konsernet, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. 

Enkelte personopplysninger utleveres også til forsikringsselskapenes fellesregistre. For kunder i Frende Skadeforsikring AS gjelder det Forsikringsselskapenes Sentrale Skaderegister (FOSS). For kunder i Frende Livsforsikring AS utleverer vi visse personopplysninger til Register Over Forsikringssøkere og Forsikrede (ROFF).

Du kan lese mer om FOSS og ROFF på finansnorge.no. 

Frende deler også personopplysninger med naturskadepoolen og andre samarbeidsorgan i bransjeorganisasjonen Finans Norge, Trafikkforsikringsforeningen og Yrkesskadeforsikringsforeningen. 

Hvordan holder dere kontakt med meg?

Frende vil holde deg oppdatert om forsikringene dine innenfor de produktkategoriene du har valgt, enten skadeforsikringsprodukter (Frende Skadeforsikring AS), livsforsikringsprodukter (Frende Livsforsikring AS), eller begge deler. 

Vi bruker navnet ditt, kontaktopplysninger, fødselsnummer og hvilke forsikringer du har hos oss. 

For å fortelle deg om produkter og tjenester på tvers av selskapene, eller for å tilby deg andre produkter enn forsikrings- og pensjonsprodukter, vil vi be om samtykke fra deg.

Hva er egentlig et konsernsamtykke?

Vi vil gjerne at en og samme rådgiver hos oss skal kunne gi deg våre beste råd om både livsforsikring, pensjon og skadeforsikring. Da må vi dele opplysninger om deg mellom oss i Frende fordi dette er produkter fra både Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS.  Dette krever samtykke fra deg. For å tillatte utveksling av opplysninger internt i Frende, logger du på Min side på frende.no

Hvordan kan jeg reservere meg mot markedsføring?

Du har rett til å reservere deg mot markedsføring fra Frende. Dette går frem av Markedsføringsloven.  For å reservere deg, må du kontakte kundesenteret vårt skriftlig.

Hva brukes lydopptak til?

Det hender vi gjør opptak av telefonsamtaler med kundene våre. På samme måte som e-post, dokumenter og brev fra deg blir også lydopptak behandlet etter personvernlovgivningen. Vi ber først om samtykke fra deg før vi tar opp en samtale. Lydopptak kan hentes frem med identiteten din og eventuelle skadenummer. 

Tilgang til avspilling av telefonsamtaler er strengt begrenset til de som har et tjenstlig behov.

Hvordan brukes informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy? 

Hva er en informasjonskapsel (cookie)? 

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten fil, som lagres på enheten din. Den lagrer informasjon om bruken av nettstedet vårt. Teknologien brukes stort sett av alle nettsider i dag. og vi bruker informasjonen for å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. 

Informasjonen kan bare leses og tolkes som tall og kan ikke kobles til person. Filen er ikke skadelig og den kan heller ikke inneholde virus. 

Frende lagrer ingen identifiserbar personlig informasjon via informasjonskapsler. Informasjonen om deg som bruker kan heller ikke spores av Frende.

Hva bruker vi informasjonen til? 

Informasjonen vi får er anonymisert, men gir oss gode analysemuligheter over bruken av nettsiden. Med dette kan vi få nyttig innsikt til å forbedre brukeropplevelsen, samt til målrettet markedsføring. 

frende.no bruker vi hovedsakelig informasjonskapsler til: 

 • Statistikk og analyseverktøy
  Frende bruker statistikk- og analyseverktøy fra eksterne leverandører til å innhente anonymisert informasjon om bruken av nettstedet.
  - Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan våre nettsider brukes. Eksempler på informasjon som lagres er hvilke sider som blir besøkt og hvor lenge et besøk varer. Bruk av Google Analytics til dette er godkjent av Datatilsynet.
  - Mouseflow er et verktøy som viser oss hvilke deler av sidene som brukes. Dette gjøres med såkalt varmekart. 
 • Annonsestyring
  Frende bruker informasjonskapsler i forbindelse med annonsestyring for å optimalisere og forbedre vår digitale markedsføring.
  - Google Adwords brukes i forbindelse med annonsering i Googles søkeresultater. Når bestemte søkeord brukes i Google, vil annonser fra Frende vises i søkeresultatet. Hvis du har besøkt frende.no tidligere, kan Google Adwords vise deg annonser fra Frende på andre nettsider.
  - Facebook Custom Audience gir mulighet til å vise annonser til personer som tidligere har besøkt frende.no via en annonse eller lenke fra Facebook. 

Hva slags informasjon lagres? 

Disse informasjonskapslene bruker vi på frende.no

Informasjonskapsel Domene Hva lagres?
_ga frende.no Google Analytics cookie som brukes for å skille brukere fra hverandre. Den hjelper oss å samle statistikk om bruken av våre sider, for eksempel hvilke sider som vises ofte. Informasjonen er anonym, så verken Frende eller Google vet hvem som har vært innom.
_gid frende.no Samme som punktet over, men informasjonskapselen har vesentlig kortere levetid.
fr facebook.com Brukes av Facebook til markedsføring. Informasjonskapselen identifiserer din nettleser unikt for Facebook.

Disse informasjonskapslene bruker vi på frende.no/nettbutikk

Informasjonskapsel Domene Hva lagres?
_ga frende.no Google Analytics cookie som brukes for å skille brukere fra hverandre. Dette hjelper oss å samle statistikk om bruken av våre sider, for eksempel hvilke sier som vises ofte. Informasjonen er anonym, så verken Frende eller Google vet hvem som har vært innom.
_gid frende.no Samme som punktet over, men informasjonskapselen har vesentlig kortere levetid.
_gat frende.no Google Analytics cookie som brukes for å begrense antallet kall til Google.
fr facebook.com Brukes av Facebook til markedsføring. Informasjonskapselen identifiserer din nettleser unikt for Facebook.
sessionid frende.no Sesjons-ID som brukes til å holde oversikt over hvilke valg som er gjort i nettbutikken av denne brukeren.

Tabellen under gir deg informasjon om krypterte token. 

Token sessions storage Hva lagres?
Security token Kryptert token som er sendt av Frende etter du har logget på slik at vi vet hvem du er. Den slettes når du logger ut fra Min side eller ved utløpstid.

Hvor finner jeg mer informasjon? 

Vi bruker statistikkverktøy fra Adobe Analytics og Google Analytics for å for å samle inn statistisk informasjon. Klikk på lenkene for å lese mer om retningslinjene for personvern på deres nettsider. 

Du kan stille inn nettleseren din til å ikke akseptere informasjonskapsler automatisk. De fleste nettlesere lar deg gjøre dette i menyen for nettleserens innstillinger. Hvis du vil at besøksdataene dine ikke registreres med Google Analytics, kan du installere deres nettlesertillegg for bortvelging. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du blokkerer informasjonskapsler, ikke bare frende.no. 

Facebook-annonsene du ser er ofte basert på din bruk av nettsteder og apper. Slik styrer du hvilke annonser du ser. Vær oppmerksom på at hvis du velger bort annonser på Facebook vil det gjelde alle annonser, ikke bare Frende sine. 

Vil denne personvernerklæringen endres?

Hvis det er nødvendig å oppdatere eller endre personvernerklæringen, for eksempel for å ta hensyn til ny eller endret personvernpraksis bli slike endringer vil gjort uten varsel. 

En oppdatert versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på Frende.no.

Våre forsikringer