Disse garantiene kan du kjøpe

Samarbeidspartneren vår, Nordic Guarantee, tilbyr en rekke garantiforsikringer. Her kan du lese mer om dem. 

 • Byggherregaranti
  Garanterer byggherrens kontraktsforpliktelser. For eksempel kan dette være betalingsforpliktelser til utøvende entreprenør eller prosjektering. 
 • Byggsikkerhet
  Garanterer at avtaler du har inngått kan fullføres. Forsikringen beskytter forbruker mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine i entreprise- eller reklamasjonstiden etter at prosjektet er fullført. Hvis du kombinerer en utførelsesgaranti med en reklamasjonsgaranti, får du byggsikkerhet etter Bustadsoppføringslova. 
 • Husleiegaranti
  Utleiere krever ofte sikkerhet for fremtidige innbetalinger av husleie. Da er husleiegaranti godt å ha og erstatter behovet for en depositumskonto. 
 • Skattetrekksgaranti
  Selskap som utbetaler lønn eller pensjon er lovpålagt å garantere for innbetaling av skatt (forskuddstrekk). Vanligvis betales penger inn på en sperret konto som binder pengene til utbetaling til kemnerkontoret. En skattetrekkgaranti fungerer på samme måte. Forsikringen dekker et selskap som ikke kan betale skatten på termindato og er godkjent av kemnerkontorene. På den måten kan selskapet ditt frigjøre kapital og spare mye administrasjonsarbeid. 
 • Utførelsesgaranti 
  En bestiller krever som oftest utførelsesgaranti før de inngår en entreprenøravtale. Denne kan betale bestilleren for for eksempel ekstrakostnader, feil, uteblitt leveranse eller manglende ferdigstillelse. Garantien sikrer også at leveransen eller entreprisen blir fullført hvis entreprenøren går konkurs. For byggebransjen tilbys en kombinasjon av utførelsesgaranti og reklamasjonsgaranti. 
 • Reklamasjonstidsgaranti
  Etter at et prosjekt eller en byggentreprise er ferdig starter reklamasjonstiden. Hvis det oppstår feil eller mangler i den tiden (som regel mellom to og fem år), sikrer garantien at feilene blir utbedret. For byggebransjen tilbys en såkalt byggsikkerhet, en kombinasjon av utførelsesgaranti og reklamasjonsgaranti. 
 • Anbudsgaranti
  En bestiller kan kreve sikkerhet for fullførelsen av et innlevert anbud, for eksempel ved større entrepriser. Dette kalles en anbudsgaranti, har ingen egenandel og er enkel å innarbeide i anbud og kontrakter. Garantien skal ikke returneres, så du trenger ikke tenke på løpetiden. 
 • Forskuddsgaranti
  Denne trer i kraft ved manglende tilbakebetaling av forskudd til kjøper/bestiller, for eksempel på grunn av insolvens. Forskuddsbeløpet er ofte mellom 10 og 30 prosent av ordresummen, og hele dette beløpet garanteres for. Garantien har ingen egenandel og er enkel å innarbeide i anbud og kontrakter. Den skal ikke returneres, så du trenger ikke tenke på løpetiden. 
 • Løyvegaranti
  Denne er lovpålagt og dekker kredittors ubetalte fordringer mot deg som løyvehaver som har oppstått i virksomheten du har som person eller godstransportør. Vanligvis stilles en slik garanti gjennom bank, men med garantiforsikring kan du frigi kapital og bruke kredittrammen din til andre formål. 
 • IATA-garanti
  Garantien sikrer betaling av flybilletter for selskap som har avtale med IATA. 
 • Betalingsgaranti
  Forsikringen garanterer at en selger får betalt selv om kjøperen blir insolvent. Behovet for garantien oppstår også når betaling skal gjøres etter at en vare eller tjeneste er levert. Garantien har ingen egenandel og er enkel å innarbeide i anbud og kontrakter. Den skal ikke returneres, så du trenger ikke tenke på løpetiden. 
 • Tollkredittgaranti 
  Mange driver med handel over landegrenser. Da skal selskapene betale skatter og avgifter til tollmyndighetene. Myndighetene kan gi selskaper en såkalt betalingshenstand, men da må selskapet stille sikkerhet for tollskylden. Denne sikkerheten kan du få med tollkredittgaranti. Den sikrer også at myndighetene får pengene sine selv om selskapet skulle gå konkurs. 

Våre bedriftsløsninger