Bærekraft i eget hus

Frende Forsikring har sitt hovedkontor i Jonsvollsgaten 2 i Bergen sentrum.

Frende Forsikring har hovedkontor i Jonsvollkvartalet, midt i Bergen sentrum. Her er det kontinuerlig fokus på å redusere avfall, energiforbruk og utslipp.

Vestlandets største finanshus sto ferdig i desember 2015. Praktbygget har 900 kontorarbeidsplasser og bygget fordeler seg over totalt ti etasjer. Det er mer enn 300 Frende-ansatte i bygget, som har et bruttoareal på over 20 000 kvadratmeter. 

Mangfold og likestilling

Bærekraftsarbeidet vårt og de ansattes delaktighet og engasjement skal underbygge at Frende er en attraktiv arbeidsplass. Frende har som mål å legge til rette for et inkluderende arbeidsmiljø, og rekruttere, utvikle og beholde mangfold. Dette er viktig for at Frende skal gjenspeile det samfunnet vi opererer i, bidra til like muligheter for deltakelse i arbeidslivet og bidra til økt verdiskapning.

Ledere i Frende skal fortsatt jobbe målrettet med å redusere sykefravær og hindre diskriminering. Frende har ambisjoner om å øke kvinneandelen i ledende stillinger i Frende. 

Klimaavtrykk

Frende skal halvere egne klimautslipp innen 2025, og bli bedre og mer konkrete på klimaavtrykket og klimaarbeidet vårt i alle ledd. Vi jobber sammen med kunder, eiere og leverandører for å hindre negativ påvirkning på samfunnet, og har også jobbet systematisk med å redusere eget CO2-utslipp. 

Konsernet har egen klimahandlingsplan for å redusere utslipp. Totale utslipp er kraftig redusert i 2020 som en følge av redusert reiseaktivitet. Vi har kompensert for egne utslipp på 120,46 tonn CO2 i 2020, mot 343,85 tonn i 2019. Vi kjøper klimakvoter for å kompensere for utslipp vi foreløpig ikke kan unngå. Ved å delta i den frivillige klimakvote-ordningen bidrar Frende til en bærekraftig utvikling i utviklingsland. 

Frende har vært klimanøytral virksomhet siden 2019. 

I 2021 har konsernsjefen i Frende stilt krav til leverandører og samarbeidspartnere om klimanøytralitet. Et overordnet mål er at alle våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere skal bli klimanøytrale. Det betyr at også leverandørene våre må føre regnskap over egne utslipp, arbeide aktivt for å redusere utslipp, samt kompensere for utslipp som ikke lar seg fjerne.

Papirbruk og digitalisering

Helt siden oppstart i 2007 har vi i Frende hatt fokus på gode kjernesystemer og digitalisering, og takten øker raskt med automatisering og selvbetjening. Dette fører både til reduserte kostnader og vesentlig mindre papirbruk. 

For hver faktura som erstattes av eFaktura, for eksempel, er det estimert reduksjon i 100 gram CO2.

Allerede i 2009 var livselskapet først ute med elektronisk helseerklæring i forsikringsbransjen. 

Vi var også først ute med roboter i forsikringsbransjen, og robotiserer kontinuerlig prosesser der mennesker ikke kan bidra med verdiskaping i vesentlig grad. Teknologien frigjør medarbeidere til å gjøre andre og mer spennende oppgaver, og gir dem mer tid til kundekontakt, noe som gir økt medarbeidertilfredshet.

Utslipp

I Jonsvollkvartalet følger vi temperaturer på fettutskiller jevnlig og er godt innenfor lovverket med minimalt utslipp. Nivå på fettinnhold i fettustskiller følges opp ved tømming, og er noe redusert. Utover dette er det ikke utslipp i Jonsvollkvartalet, da det ikke brukes kjemi i virksomhetene. Det er heller ikke spesielt vannforbrukende installasjoner, men det er installert sparedusj i garderoben og kjøkkenet har fokus på sitt forbruk. Det er installert Purewater som erstatning for drikkevannsbeholdere i bygget.

Energi

I 2021 er det kjøpt opprinnelsesgarantier for strømmen vi forbruker, samtidig som energiforbruket er redusert. Vi har tatt i bruk Fjordkraft sitt overvåkningssystem for energiforbruk, og følger opp varmestyring og forbruk. Vi kompenserer også for energiforbruket med kvoter. En klar målsetning er ytterligere reduksjon. 

Engasjerte frender

Frende er Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap, sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening. Over 50 indikatorer ligger til grunn for sertifiseringen og sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse er blant punktene som kartlegges. 

Blant andre initiativ de ansatte er engasjert i, er kildesortering og en aktiv innsats for å redusere matsvinn i personalrestauranten. Også julegaven er bærekraftig. Både i 2019, 2020 og 2021 fikk hver enkelt medarbeider velge mottaker av gaven, som var et veldedig digitalt gavekort, og gi gaven videre. De mest populære blant 53 valgte ideelle formål var Barnekreftforeningen, WWF Verdens Naturfond, Kirkens Bymisjon, Sykehusklovnene, Dyrebeskyttelsen, Redd Barna og Norsk Luftambulanse. Gi gaven videre er et nyopprettet bærekraftig gavealternativ som konsernet helhjertet støtter.

Avfall og matsvinn

Kildesorteringen overvåkes jevnlig, og tiltak vurderes fortløpende. Målsetningen er å redusere avfallsmengden ytterligere. Tømming og levering av fraksjoner utenom bossnettet i Bergen bestilles, og fører til redusert transportbehov. 

ISS er fra nyttår driver av personalrestauranten. Selskapet leverte godt på strenge anbudskrav på bærekraft med særlig fokus på faktorer med relevans for klimabelastning, og har definerte mål om å kutte matsvinn i all sin virksomhet. Ny meny gir kraftig redusert mengde matavfall.

Reiser og innkjøp

Frende har forhandlet fram leverandøravtaler og utviklet prosesser og prosedyrer som skal bidra til å gjøre reiseaktivitetene trygge og kostnadseffektive. Vi unngår unødvendig reising, både av kostnads- og miljømessige hensyn. Vi har et konkret mål om å kraftig redusere antall flyreiser, reiser som hovedregel ikke med fly for å delta på møter som varer i mindre enn tre timer, og foretrekker tog om turen er under fire timer. Leier vi bil, kjører vi gjerne sammen, og spør om el-bil. Reiser planlegges i god tid i forveien, og omfatter vurdering av muligheten for å kombinere reiser. Vi vurderer alltid Teams- og videokonferanser når det er mulig. Dette bidrar til lavere CO2-utslipp. 

Frendes innkjøpsrutiner har som mål å redusere virksomhetens miljøbelastning. Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp. Alle innkjøp skal være behovsvurdert, leverandørens miljøprofil sjekkes og produktene kontrolleres.

Vi har blant annet kartlagt hvilke kontorrekvisita som er miljømerket, og kjøper inn miljømerkede produkter når tilgjengelig. For innkjøp i forbindelse med sanering og gjenoppbygging etter skade, se artikkelen om Grønnere oppgjør.Våre forsikringer