Bærekraft

Frende klimakompenserer for egne utslipp

School kitchen Ghana before Clean Cooking Alliance.png
Visste du at vi i Frende kompenserer for utslippene våre ved å kjøpe klimakvoter? Slik fungerer det.

Klimakvoteprosjektet i Frende

 • I Ghana bruker 80 % av befolkningen ved til koking, noe som bidrar til avskoging og høye CO2-utslipp
 • Åpen ild er primærårsaken til forurensning innendørs. WHO anslår fire millioner dødsfall årlig
 • En vesentlig del av husholdningsutgiftene går til kjøp av trekull til matlaging.
 • Rentbrennende ovner er 40 prosent mer energieffektive. Forbruket av trekull og husholdningsutgiftene reduseres tilsvarende.
 • Rene komfyrer kan kutte forurensning med opptil 80 prosent. Klimaeffekten er 50 – 60 prosent.
 • Ovnene produseres lokalt med lokalt ansatte. 
 • Ovnene produseres med lokalt skrapmetall

Frende Forsikring har vært klimanøytral virksomhet siden 2019, og klimakompensasjon er en frivillig del av bærekraftstrategien. Vi kjøper klimakvoter for å kompensere for utslipp vi foreløpig ikke kan unngå. For eksempel reisevirksomhet for å følge opp kunderådgiverne og eierne våre landet rundt, eller når de samles hos oss.

Klimakvote-ordningen er en frivillig ordning som Frende har valgt å støtte for å kompensere for egne utslipp og bidra til en bærekraftig utvikling av utviklingsland. 

I 2020 var de totale utslippene i Frende kraftig redusert på grunn av redusert reiseaktivitet, 102 tonn CO2-utslipp, mot 344 tonn i 2019. I 2021 så vi en forventet økning på grunn av økt aktivitet etter pandemien. Utslippene i 2021 var 136 tonn CO2. Vi har kompensert for egne utslipp med klimakvoter.

Når Frende kjøper en kvote, blir den tatt ut av markedet, når klimanøytralitet kan dokumenteres på riktig måte, får vi slettekvittering fra kvoteregisteret, og utstedt «Klimasertifikat» som du finner i bærekraftsbiblioteket.

Klimakvotene vi kjøper er med å finansiere klimaprosjekter som gir en klar klimaeffekt, men har også mange andre sosiale- og økonomiske gevinster i landene som mottar prosjektene.

Det er mange prosjekter å velge mellom, men Frende har valgt et prosjekt for finansiering av rentbrennende kjøkkenovner i Ghana. CEMAsys bistår Frende med innkjøp av kvoter, og har anbefalt The Clean Cooking Alliance.  

Prosjektet Frende har valgt bidrar til mer er enn bare utslippsreduksjon i en annen del av verden. Det støtter opp om en rekke av FNs bærekraftmål (1, 3, 5, 7, 8, 13), for eksempel: 

Klima.jpg
Tre av klimamålene Frende støtter gjennom prosjektet i Ghana.


Hovedformålet er å redusere forbruk av trekull som brensel for fattige husholdninger i Ashanti-regionen i Ghana. New stove Clean Cooking Alliance.jfif

På bildet ser du Lucy, en av prosjektdeltakerne med sin nye biomasseovn. (Foto: CCA). 

Ved å tilby lokalbefolkningen rimelige rentbrennende kjøkkenovner kan de erstatte tradisjonelle ovner. De rentbrennende ovnene er mer energieffektive, bruker mindre trekull og gir også en helsegevinst ved at mindre giftige gasser pustes inn i forbindelse med matlaging. Det bidrar også til mindre CO2-utslipp, og er slik sett reelt en effektiv klimakvote. I tillegg produseres ovnene lokalt og er har vært med på å skape 100 nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen så langt. Ansatte i produksjonen av ovnene (bildet under) har lønn som er 80 prosent over minstelønn.

Finansiering gjennom det frivillige karbonmarkedet svært viktig og nødvendig for å få fart på denne type bærekraftige prosjekter.

Prosjektet Frende har valgt er dermed både bærekraftig for klima lokalt og globalt, og for helse og økonomi for fattige i utviklingsland.


Kvalitetskrav til kvoteprosjekter levert av CEMAsys.com 

Klimasertifikat 2021.JPGProsjektene må gjennom strenge kvalitetskrav: 

 • Alle prosjektene er grundig dokumentert og verifisert.
 • De ville ikke kunne blitt realisert uten inntekter fra salg av kvoter. 
 • Prosjektene må kunne bevise reelle utslippskutt før kvoter tildeles.
 • Prosjektene bidrar til en bærekraftig utvikling i landene der de er lokalisert.
 • En klimakvote/kreditt blir ikke utstedt før en reduksjon har funnet sted og er dokumentert/verifisert av tredjepart. 

Våre forsikringer