Om Frende

Knallsterkt resultat og vekst med 13 nye distributører

frende_kollegaer_9.jpg
Utfordreren Frende Forsikring viser at de står godt i vanskelige tider. Konsernet leverer et historisk godt forsikringsresultat, og svært god finansavkastning.

Sparebankeide Frende fikk 13 nye eiere og distributører i 2021, med tilvekst av ti banker fra Lokalbank-alliansen og tre tidligere brannkasser fra Varig

- Det har gitt oss et svært godt grunnlag for videre vekst lokalt og tett på kundene, sier Vegar Styve, konsernsjef i Frende Forsikring.

I 2021 sikret Frendes egne rådgivere sammen med 24 lokalbanker og tre Varig-selskaper en vekst for Frende på 144,8 millioner kroner.

Vegar Styve
- All honnør til dyktige ansatte som står på i en annerledes hverdag, sier Vegar Styve, konsernsjef i Frende.


Historiske tall

Frende Forsikring leverte et solid resultat på 667 millioner kroner for 2021, mot et resultat på 595 millioner i 2020 justert for engangseffekter. Det gir eierne en egenkapitalavkastning (ROE) på sunne 29,6 prosent.

- All honnør til dyktige og motiverte ansatte som virkelig står på fra hjemmekontor, og evner å levere strålende kundeopplevelser og trygg og riktig skadebehandling i en annerledes hverdag, sier Vegar Styve.


80 teknologer på ett sted

Bergensbaserte Frende er representert landet rundt med lokal rådgivning gjennom 27 banker og distributører. Parallelt fronter selskapet en høy digitaliseringstakt.

- Teknologer, analytikere, markedsfolk og frender fra ulike operative enheter jobber i tverrfaglige utviklingsteam for å løse forretningsproblemer, forbedre kundeopplevelser, og øke graden av automatisering og selvbetjening. Metodikken er smidig og kompetansen høy, med 80 teknologer samlet på hovedkontoret i Bergen. Det gir også rom for grundige faglige diskusjoner, kort vei mellom utvikling og test, sier Styve.

I 2021 kåret Bønes Virik konsernet til en av Bergens mest populære arbeidsgivere for teknologer.


Skadesituasjonen gjennom året

I livselskapet ser pandemien ut til å bidra til en økning i antall uføre. Antallet meldte skader på barne- og ungdomsforsikring er også høyt. Dette gir et svakere risikoresultat enn budsjett, og en skadeandel på 84,1 prosent.

Resultat for livselskapet for 2021 før skatt, ender på 105,3 millioner kroner.

I skadeselskapet nærmet 2021 seg et normalår på skadesiden.

- Bygninger og boliger fikk store mengder frostskader i februar, og skadefrekvens for bil var på nivå med før korona i andre halvår. Fritidsbåt hadde en rekordhøy skadefrekvens i juli og august, mens med lite reisevirksomhet var skadehyppigheten lav på reiseforsikring store deler av året, men tilbake på normalnivå i november og desember, forteller Vegar Styve.

Forsikringsteknisk resultat i skadeselskapet ender på 351 millioner kroner, med en kostnadsprosent på 17,6 prosent og en skadeprosent som ender på 65,9 prosent, mot 70,3 året før. Det gir en combined ratio i skadeselskapet på 83,5 prosent for året, mot 88 prosent i 2020.

Resultat for skadeselskapet for 2021 før skatt, ender på 580,1 millioner kroner.


Presser på for nullutslipp

En skade som ikke har skjedd, krever verken reparasjon, nye deler og materialer, eller avfallshåndtering, arbeidskraft eller transport. En skade som ikke har skjedd setter ikke klimaavtrykk.

- Derfor løfter vi frem skadeforebygging og bærekraftige løsninger for å møte klimaendringene bransjen står ovenfor, forteller Elin Sture Næss, som er bærekraftsansvarlig i Frende. Frende har vært klimanøytrale siden 2019, og er gjennom året blitt Klimapartner og Miljøfyrtårnsertifisert.

- Det er ingen motsetning mellom god finansiell avkastning og en ansvarlig forvaltning som tar klimahensyn og bærekraft på alvor, sier Marius Fredheim, CFO i Frende. Nærmere seks milliarder kroner, som skriver seg fra kundeinnbetalinger som er satt av til fremtidige skadeutbetalinger, og midler eierne har skutt inn i Frende investeres i aksjer, eiendom og obligasjoner.

- Innen 2025 skal minst 50 prosent av investeringene våre være særlig bærekraftige, og 2040 er endelig frist for når investeringsporteføljen vår skal ha nådd målet om netto nullutslipp, sier han. I tillegg har konsernet stilt krav om at alle leverandørene våre og samarbeidspartnerne blir klimanøytrale innen 2023.

- Det betyr at de, som oss, må føre regnskap over egne utslipp, arbeide aktivt for å redusere utslipp og kompensere for utslipp som ikke lar seg fjerne, sier Elin Sture Næss.

Våre forsikringer