Dette er personforsikringene våre

Her er en kort oversikt over de viktigste vilkårene for personforsikringene våre. 

Du finner mer info i generelle vilkår og vilkårene til hver enkelt forsikring. Personforsikringene leveres av Frende Livsforsikring AS, organisasjonsnummer 991437126. 


Livsforsikring

Hvis den som er forsikret dør utbetales en engangssum. Den betales til den/de som er begunstiget. Hvis det ikke er oppnevnt begunstiget betales forsikringssummen til ektefelle, subsidiært arvinger etter lov, eller testament. 

Les mer om livsforsikring her


Uførepensjon 

Denne forsikringen sikrer deg en ekstra månedlig utbetaling hvis du blir langvarig syk. Utbetalingen starter når sykelønnsperioden er over etter 12 måneder. Den kan vare til du er 67 år, forutsatt at du fortsatt er 50 prosent sykmeldt. 20 prosent av erstatningen beskattes som alminnelig inntekt.


Uførekapital med forskudd

Forsikringen uførekapital med forskudd sikrer deg en ekstra utbetaling hvis du blir langvarig sykmeldt og/eller varig ufør. Når sykelønnsperioden på 12 måneder er over og du fortsatt er 100 prosent sykmeldt, utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen månedlig.

Ved en lavere sykmeldingsgrad reduseres utbetalingen forholdsmessig.

Hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør, utbetales forsikringssummen med fratrekk av tidligere utbetalinger. Dersom du ikke får en varig arbeidsuførhet, utbetales forskudd inntil forsikringssummen er utbetalt. 

Les mer om uførepensjon og uførekapital her

Barne- og ungdomsforsikring 

 •  Hvis barnet ditt blir medisinsk invalid etter sykdom eller ulykke gir forsikringen inntil 20 G (G = folketrygdens grunnbeløp). 

 • Hvis barnet blir arbeidsufør, dekkes inntil 1 G per år.

 • Dagpenger dekkes med en prosent av G per dag hvis barnet er på sykehus i mer enn 14 dager. Utbetaling av dagpenger er skattepliktig som personinntekt. 

 • Hvis barnets medisinske behov gjør at dere trenger tekniske hjelpemidler eller tilpasning av bolig, dekkes dette med inntil 4 G. 

 • Dødsfall etter sykdom eller ulykke dekkes med 1 G. 

 • Utgifter til behandling hos lege, tannlege og reiseutgifter etter en ulykke dekkes med inntil 2 G. 

 • Forsikringen gir engangsutbetaling på 3 G for 13 utvalgte sykdommer. 


Les mer om vår barne- og ungdomsforsikring her

Kritisk sykdom

Forsikringen gir deg engangsutbetaling for følgende diagnoser: 

 • Hjerneslag 
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon (angioplastikk PCTA og bypass) 
 • Organtransplantasjon 
 • Nyresvikt 
 • Kreft 
 • Multippel sklerose (MS) 
 • Parkinsons sykdom 
 • Alvorlig angina 
 • Døvhet
 • Blindhet
 • Tverrsnittslammelse, sykdom og ulykke
 • Motornevronsykdom
 • Godartet hjernesvulst
 • Tap av armer og bein
 • Store brannskader 
 • Operasjon av aorta
 • Innsettelse av hjerteklaffprotese eller reparasjon
 • Tap av taleevne
 • Alzheimer før fylte 60 år
Det forutsettes at forsikrede må være i live 30 dager etter at diagnosen er stilt. 

Les mer om forsikring for kritisk sykdom her

Når er forsikringen aktiv? 

Forsikringen er, med de begrensningene som følger nedenfor, midlertidig aktiv når du aksepterer tilbudet, og vi har registrert første betaling fra deg.

Forsikringen er aktiv forutsatt at helsevurderingen ikke fører til avslag, reservasjoner og/eller tillegg i pris. 


Opphør av midlertidig dekning

 • Den midlertidige dekningen opphører hvis vi ikke har mottatt helseerklæring innen en måned etter at tilbudet er akseptert. 

 • Hvis noen av dekningene blir avslått opphører den midlertidige dekningen når Frende Livsforsikring AS har sendt skriftlig avslag. 


Beløpsbegrensninger ved midlertidig dekning

 • Ved død: 2 millioner kroner. 
 • Engangsutbetaling ved uførerisiko: 1 million kroner. 
 • Uførerente: 100 000 kroner per år. 
 • Kritisk sykdom: 1 million kroner. 
Ovennevnte beløp gjelder per forsikret person. 

Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 og lovgivning ellers gjelder for midlertidig dekning. Dessuten gjelder selskapets forsikringsvilkår og de begrensninger som gjelder for de enkelte forsikringsprodukter. Hvis selskapet avslår søknaden om forsikring, tilbakebetales det som er innbetalt og administrasjonspris for denne dekningen, uten renter. En slik tilbakebetaling skjer også hvis forsikrede dør uten at selskapets ansvar gjelder. Betaling og administrasjonspris som er belastet for dekninger det er gitt nytt forsikringstilbud på, eller som eventuelt blir henlagt på grunn av manglende respons fra kunden, vil ikke bli refundert. Uansett årsak refunderes ikke engangskostnaden for helsevurdering.


Symptomklausul

Enkelte forsikringsdekninger er begrenset ved bruk av symptomklausul. Symptomklausul betyr at Frende ikke er erstatningsansvarlig for sykdom/plager som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen tre måneder etter at det er levert fullstendig søknad om en bestemt forsikring. Symptomklausulen gjelder for uførepensjon, uførekapital med forskudd, kritisk sykdom og barne- og ungdomsforsikring.

 

Pris

Prisen som betales for forsikringen justeres hver 1. januar med bakgrunn i forhold som forsikredes alder, regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) og forhold som for eksempel økte erstatningsutbetalinger. For enkelte forsikringer vil også utdanning og yrke kunne påvirke prisen


Oppsigelse

Eieren av forsikringen kan når som helst si opp hele eller deler av personforsikringsavtalen. Oppsigelsen må skje på innloggede sider på frende.no. Personforsikring er en risikoforsikring, og har ingen gjenkjøpsverdi. Forsikringen gir ikke rett til andel av selskapets overskudd eller fripolise.

Lovregulering av avtalen

Forsikringsavtalen er regulert gjennom Norsk lovgivning, herunder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 kommer til anvendelse på forsikringsforholdet, med mindre annet følger av lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring. 

Våre forsikringer