Styreansvarsforsikring

Personer i et styre jobber sammen

Visste du at du tar en betydelig økonomisk risiko ved å bare sitte i et styre? Selv om du gjør alt i god tro og med de beste intensjoner kan det gå helt galt. 

Vi synes det er supert at du tar styreverv og stiller opp for borettslaget, sameiet eller bedriften din. Det vil vi at du skal fortsette med. Men du bør ikke påta deg ansvar uten at dere har styreansvarsforsikring. Vi skal forklare hvorfor med lett gjenkjennelige eksempler. 

Tenk at du flytter inn i ny leilighet i et sameie. Du tar noe motvillig på deg et styreverv - du vil jo bidra. På et av møtene bestemmer dere å gå i gang med litt vedlikehold på bygget. Dere innhenter anbud, legger planer og setter i gang. 


Så langt var alt bra...

Det viser seg imidlertid fort at arbeidene ble mye dyrere enn planlagt, og det oppdages i tillegg omfattende mangler ved utførelsen. Mange av beboerne er misfornøyde, og mener de er påført tap på grunn av styrets beslutninger. Resultatet blir at det fremmes erstatningskrav mot styret. 

Heldigvis hadde sameiet styreansvarsforsikring gjennom huseierforsikringen og Frendes saksbehandlere og advokater tar saken helt til den er avsluttet ved forlik eller dom. Og hvis det blir rettssak og dere taper dekker forsikringen utgifter og krav i henhold til dommen. 

Bedrifter kjøper styreansvarsforsikring som et tillegg til bedriftsforsikringen

Hvor galt kan det gå uten forsikring? 

I verste fall kan dugnadsviljen din ruinere deg uten forsikring. Huset, hytta, bilen eller sparepengene på bufferkontoen din kan ryke. 

Loven er nemlig slik at den som mener seg skadelidt fritt kan fremme krav mot hvem av de ansvarlige styremedlemmene han eller hun vil. En skadelidt part kan for eksempel være aksjonærer, kreditorer, kunder, leverandører, ansatte eller offentlige myndigheter. 

Vi har i de senere år sett en økning i antall krav og saker som bringes inn for rettsapparatet. Ikke fordi dette er noe nytt, men fordi aktører er blitt mer bevisste på at muligheten finnes. Et tøffere næringsliv gjør at terskelen for å saksøke et styremedlem er blitt lavere. 

Fra 2021 er alle bedrifter pliktig til å informere om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen sin


Så...hvem bør ha styreansvar? 

Kort sagt: alle som påtar seg et styreverv. Det kan redde deg fra å miste hus og bil hvis du blir saksøkt for andres økonomiske tap. 

Et borettslag eller sameie bør ha huseierforsikring, mens bedrifter kan sikre seg gjennom et tillegg til bedriftsforsikringen


Dette kravet må oppfylles 

Det er heldigvis ikke slik at styret kan holdes ansvarlig for ethvert erstatningskrav. For at styret skal komme i ansvar, som det heter, kreves det at styremedlemmet har opptrådt klanderverdig. Du har gjerne hørt den juridiske termen for det, som er å ha "utvist uaktsomhet". 

Det betyr at styret forventes å gjøre forsvarlige vurderinger. Hvis vurderingene anses som forsvarlige, vil du normalt være ansvarsfri, selv om det skulle vise seg at en annen avgjørelse hadde vært å foretrekke. Oppsummert kan vi si at den som ikke har ivaretatt styrevervet på en samvittighetsfull og skikkelig måte, kan bli erstatningsvarlig. 


Styreansvarsforsikring

Vi anbefaler alle som påtar seg et styreverv å ha styreansvarsforsikring. Den minimerer risikoen for at du selv må betale for andres økonomiske tap. Et borettslag eller sameie er dekket gjennom huseierforsikringen, mens bedrifter kan kjøpe dette som et tillegg til bedriftsforsikringen


Hvem er dekket av forsikringen? 

Forsikringstakers administrerende direktør og styremedlemmer (også varamedlemmer).

Våre bedriftsløsninger