Kapitalforvaltning for morgendagen

investment-5241253_1280.jpg

Frende investerer i bærekraftige løsninger, som gir positive resultater over tid.

Det er ingen motsetning mellom god finansiell avkastning og en ansvarlig forvaltning som tar klimahensyn og bærekraft på alvor. Ansvarlighet og bærekraft står derfor sentralt i kapitalforvaltningsstrategien og er integrert i alle investeringsbeslutninger.

Også gjennom forvaltningen av selskapets midler har vi i Frende et viktig samfunnsansvar. Nærmere seks milliarder kroner investeres i aksjer, eiendom og obligasjoner. Pengene skriver seg fra kundeinnbetalinger som er satt av til fremtidige skadeutbetalinger og midler eierne har skutt inn i Frende.

Frende har vært opptatt av ansvarlighet siden oppstarten i 2007. Det er en av grunnplankene i all forvaltningen vår. Vi har alltid hatt fokus på hva vi ikke ønsker å bli assosiert med. Vi har styrt langt unna investeringer i selskap knyttet til områder som for eksempel kontroversielle våpen, pornografi og barnearbeid.

Frende har et langsiktig perspektiv og god risikostyring.

Presser på for nullutslipp

Vi har satt 2040 – og ikke 2050 som er EUs mål – som endelig frist for når investeringsporteføljen vår skal ha nådd målet om netto nullutslipp. Gjennom aktiv dialog og investeringsvalg er 98 prosent av Frende sin portefølje inngangen til 2023 forvaltet av kapitalforvalter som har satt seg netto null målsetninger eller som har forpliktet seg til Net Zero Asset Manager Initiative. 

Investeringene våre skal ha en bærekraftig profil, og dette er førende for hvilke fond og forvaltere vi velger å bruke. Det er Frende som stiller kravene forvalterne skal jobbe etter. De må blant annet følge våre krav til ansvarlighet og FNs prinsipper for bærekraftige investeringer.

Som en del av arbeidet med å aktivt jobbe for å redusere klimagassutslippene fra investeringsporteføljen har Frende de senere årene jobbet mye med å kunne rapportere utslippstall. Vi har på plass data for store deler av porteføljen av aksjer- og selskapsobligasjoner. Ved utgangen av 2022 er karbonintensiteten (målt ved scope 1 og 2 utslipp) for denne porteføljen (WACI) beregnet til 65 tonn CO2 per million USD salgsinntekt (81 tonn ved utgangen av 2021). For aksjeporteføljen isolert er karbonintensiteten på 117 tonn mot 164 tonn for indeks. Målsetningen er at vi fremover gradvis skal øke dekningsomfanget av analysen for å kunne inkludere stadig større deler av porteføljen, inkludert blant annet eiendomsporteføljen.  

Vi har også begynt jobben med å kartlegge andre indirekte utslipp.

Frende samarbeider også med eksterne samarbeidspartnere for å analysere trender i markedet og kvalitetssikre investeringene som blir gjort. Vi ønsker ikke å bidra til grønnvasking.


Fra pisk til gulrot

I 2019 satte styret til Frende noen svært ambisiøse bærekraftsmål for forvaltningen, og vi har i løpet av de tre siste årene halvert karbonavtrykket i aksjeporteføljen vår. Vi har også faset ut investeringer i selskaper som driver med kull og oljesand. Bærekraftsmålene ble ytterligere spisset i 2021. 

Et annet område vi jobber mye med, er bærekraft innenfor eiendom. Næringsbyggene vi har investert i skal være miljøsertifisert. Byggene skal ikke bare oppfylle dagens kriterier, de må også tilfredsstille kravene som forventes å gjelde i tiden fremover fordi både leietagere og investorer stiller stadig økte krav til bærekraftige bygg.

Innen 2025 skal minst 50 prosent av investeringene våre være særlig bærekraftige.

- Dette er investeringer som aktivt er med på å bidra til å løse bærekraftsutfordringene verden står overfor. Vi beveger oss i ønsket retning, og investerer i bærekraftige løsninger for morgendagen, sier Helge Syrstad, leder for kapitalforvaltning i Frende. 

Våre forsikringer