Bærekraft

Presser på for nullutslipp

trening_natur_dame.jpg
- Innen utgangen av 2022 skal alle som forvalter penger for Frende forplikte seg til å jobbe for netto nullutslipp i porteføljene, sier Helge Syrstad.

Han er leder for kapitalforvaltningen til Frende, og innrømmer at Frendes kapitalforvaltningsstrategi er ambisiøs og tydelig. Flere tidsfrister er kortere enn det som er rådende ellers i bransjen, men dette er i tråd med den overordnede bærekraftstrategien til Frende.

- Skal vi nå de langsiktige målene, er de kortsiktige delmålene vel så viktige, sier Syrstad. 

Viktig signal

Som EØS-land følger Norge EUs uttalte mål om netto nullutslipp innen 2050. Frende, som har vært klimanøytrale siden 2019, har satt 2040 som frist for at investeringsporteføljen skal nå det samme målet. Syrstad mener at dette er et viktig signal å sende både til oss selv, kundene våre og dem vi jobber sammen med, og at det vil bidra til en ønsket dominoeffekt.

- Ved å sette målet om klimanøytralitet til 2040 i stedet for 2050, legger vi et press på og gir et tydelig signal til oss selv og forvalterne våre om at vi må gå foran for å nå netto nullutslipp tidligere.Helge Syrstad_Frende.jpg Forvalterne vil så igjen legge press på ulike selskaper det kan være aktuelt for oss å investere pengene våre i.

Som et ledd i dette arbeidet har Frende nå valgt å kreve at alle forvalterne som skal forvalte penger for Frende skal forplikter seg til en nullutslippsambisjon innen utgangen av 2022. Et nullutslippsmål innebærer at forvalterne må jobbe målrettet og systematisk med å få ned karbonavtrykket i porteføljene sine mot netto nullutslipp.

- Vi får tilbakemeldinger om at dette er et svært ambisiøst mål, men vi mener at dette er veien å gå. Vi har vært ambisiøse lenge, og det skal vi fortsette å være.

Opptatt av ansvarlighet

Konsernet investerer seks milliarder kroner i aksjer, eiendom og obligasjoner. Pengene skriver seg fra kundeinnbetalinger som er satt av til fremtidige skadeutbetalinger og midler eierne har skutt inn i Frende.

- Gjennom forvaltningen av selskapets midler har Frende et viktig samfunnsansvar, og vi har vært opptatt av ansvarlighet siden oppstarten i 2007. Vi har alltid hatt fokus på hva vi ikke ønsker å bli assosiert med, og har styrt langt unna investeringer i selskap knyttet til områder som for eksempel kontroversielle våpen, pornografi og barnearbeid, sier Syrstad.

Summen av delmålene

Den nyreviderte kapitalforvaltningsstrategien til Frende inneholder flere kortsiktige delmål. Syrstad mener at dette er med på å holde selskapet på tå hev, og at vi ved å sette, og løpende følge opp, de ambisiøse delmålene til slutt vil komme i mål med det langsiktige hovedmålet.

- I 2019 satte vi også noen ambisiøse mål for bærekraft i kapitalforvaltningen. Disse målene har vi så langt nådd med god margin. Dette har vi klart gjennom tydelige valg og prioriteringer i forvaltningen. Målene den gang var todelte: Vi ønsket å kutte store deler av karbonavtrykket i aksjeporteføljen, og vi ville samtidig øke investeringene i særlig bærekraftige fond. Vi fortsetter selvfølgelig arbeidet med disse målene fremover, men nå trapper vi ytterligere opp fokuset på grønne investeringer. Målet er at andelen særlig bærekraftige investeringer skal være på minst 50 prosent innen 2025.

- Positiv påvirkning

Av forvalterne Frende jobber med for tiden, har kun fire av fjorten forpliktet seg til en nullutslippsambisjon. Det er med andre ord en stor jobb som må gjøres.

- Vi er i gang, og vi er sikre på at dette kommer til å føre til endringer. Vi håper selvsagt at alle forvalterne blir med videre, men hvis noen er skeptiske, skal vi forsøker å bruke påvirkningskraften vår til å dytte dem i riktig retning. 

Våre forsikringer