Dette er bærekrafts­målene i Frende

Arbeidet med bærekraft er vidtomspennende. I Frende har vi strukturert arbeidet med utgangspunkt en egen bærekraftssirkel som viser hva vi kan gjøre internt, ut mot kunder og i forretningsprosessene våre, mot eier- og samfunnsinteressene våre.

Bærekraftshjul

Frende skal være transparente, ha en lærende tilnærming, tydelige målsettinger og fortelle om hvordan vi skal nå målene.

Gjennom kartlegging og analyser er det klart at Frende har begrenset med utslipp i egen drift, mest i investeringsvalgporteføljen og i oppgjørsprosessene. Vi kan påvirke mest innen investering og i skadehåndtering for motor og bygg.

Konkrete målsetninger og hvordan vi jobber med dem

Vi i Frende - ansatte

Bærekraftsarbeidet skal øke stoltheten internt og underbygge Frende som attraktiv arbeidsplass

Vi skal omsette bærekraft til å være en naturlig del av kompetanseområdet og utviklingsarbeidet i Frende.

Vi i Frende - egen drift

Selv om Frendes egne klimautslipp er begrenset, sammenlignet med resten av verdikjeden, er det viktig for oss å jobbe systematisk med å redusere utslippet.

Som medlem i Klimapartnere støtter Frende opp om «Klimanjaro-metoden». Vi stiller vi krav til leverandører om å føre klimaregnskap, iverksette plan for å redusere eget klimaavtrykk og kompensere avtrykket med kjøp av sertifiserte kvoter.

Vi i Frende - kapitalforvaltning

Frende et viktig samfunnsansvar gjennom forvaltningen av selskapets midler. Det er ingen motsetning mellom god finansiell avkastning og en ansvarlig forvaltning som tar bærekraft og klimahensyn på alvor. Ansvarlighet og bærekraft er derfor en helt sentral del av Frende sin strategi for kapitalforvaltning.

Kunder og prosesser - produkter

Frende skal tilby produkter som er tilpasset EUs standard for bærekraftige produkter

Kunder og prosesser - skadeforebygging

De største utslippene i Frendes verdikjede er i oppgjørsprosessene. Vi jobber med skadeforebyggende tiltak og bærekraftige oppgjørsprosesser. Det mest bærekraftige er skaden som ikke skjer.

Kunder og prosesser - oppgjør

De største utslippene i verdikjeden vår er i oppgjørsprosessene. Vi jobber derfor helhetlig og konkret for å redusere utslippet, tenke sirkulært og dulte leverandører og kunder i bærekraftig retning.

Vi skal skape gode kundeopplevelser, gi råd og «dulte» kunder i bærekraftig retning

Eiere og samfunn - klimarisiko

Vi skal være transparente, ha en lærende tilnærming, tydelige målsettinger og fortelle om hvordan vi skal nå målene.

Eiere og samfunn - Antihvitvask- og terrorfinansiering

Som en del av Finansnæringens samfunnsoppdrag foretar vi løpende kartlegging av risikoer og har risikoreduserende tiltak for å hindre at Frende blir brukt til økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering

Eiere og samfunn- Åpenhetsloven

Frende er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.