Kontoføring

Forklaringer til kontoføring 2020 for individuell uførerente og uførepensjon tilknyttet barne- og ungdomsforsikring. 

Post 1: Forsikringsteknisk avsetning ved utgangen av foregående år

Saldo per 31.12.2019. Posten viser hvor mye midler selskapet har satt av i premiereserve, for å kunne dekke fremtidige utbetalinger frem til pensjonsalder etter selskapets beregningsforutsetninger. For kontrakter der utbetalingen startet i 2020, har denne posten verdien 0,-

Post 2: Endring i forsikringsteknisk avsetning 

Posten viser endringer i avsetningene som følge av endringer i uføregrad/ytelse gjennom året. For kontrakter som startet utbetaling i 2020, er avsatt premiereserve tatt med i post 2.

Post 3: Tilført/belastet etter beregningsgrunnlaget

Posten består av tre elementer:

  • Årets vederlag for dekning av risiko: Resultatet for risiko som etter beregningsgrunnlaget skal tilføres kontrakten for regnskapsåret 2020.
  • Årets vederlag for administrative tjenester: Tilføres/belastes på bakgrunn av endringer i kontraktens reserver for regnskapsåret 2020.
  • Årets avkastning: Resultatet for avkastning som etter beregningsgrunnlaget skal tilføres kontrakten for regnskapsåret 2020. 

Post 4: Ubetalt pensjon

Hva som er utbetalt for kontrakten for regnskapsåret 2020, dette inkluderer månedlige utbetalinger inklusiv arbeidsavklaringspenger på uførepensjon.

Post 5: Tilført overskudd fra risikoresultat

Ved positivt risikoresultat blir kontrakten tildelt en forholdsmessig andel av overskuddet, noe som vil gi kontrakten økt årlig ytelse. For kollektiv pensjon er posten todelt grunnet lovpålagt øvre grense for årlig regulering av ytelse. 

Den nevnte todelingen er som følger:

  • Overskudd på risikoresultat: Overskuddet til fordeling etter fradrag av midler til risikoutjevningsfond.
  • Overført til premiefond: Overskudd til overs etter at kontrakten har nådd øvre grense for regulering, blir tilført bedriftens premiefond. 

Post 6: Forsikringstekniske avsetninger ved utgangen av inneværende år 

Summen av post 1-6. Posten viser hvor mye midler selskapet har satt av i premiereserve, for å kunne dekke fremtidige utbetalinger frem til pensjonsalder etter selskapets beregningsforutsetninger.

Nøkkelbegreper

  • Årlig ytelse: Det beløpet som i følge kontrakten skal utbetales årlig ved uførhet.
  • Premiereserve: Premiereserven er midler som er avsatt på kontrakten for å dekke fremtidige utbetalinger av pensjon og omkostninger.
  • Risikoutjevningsfond: I år med overskudd på risikoresultatet har selskapet mulighet til å avsette opptil 50 prosent av overskuddet i et risikoutjevningsfond. Midlene på risikoutjevningsfondet kan brukes til å dekke fremtidige underskudd på forsikringsrisiko.
  • Tilleggsavsetninger: I år med overskudd på kontraktens avkastningsresultat, kan selskapet avsette en del av overskuddet i tilleggsavsetninger på kontrakten. Tilleggsavsetningene kan brukes til å dekke deler av fremtidig underskudd på avkastning.
  • Beregningsgrunnlag: De forutsetninger for avkastning og forsikringsrisiko selskapet har lagt til grunn for beregning av premie og premiereserver.