briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon om våre oppstartsprofiler på innskuddspensjon fra Frende Livsforsikring AS fra andre kvartal 2018.

Økonomisk utvikling 

Vi har lagt bak oss et urolig andre kvartal hvor de globale aksjemarkedene fortsatte å svinge. Trussel om handelskrig og tollbarrierer har dominert overskriftene i andre kvartal. Globale makrotall har vært sterke tidlig i år, men har svekket seg noe i forhold til forventningene den siste tiden. 

Aksjemarkedet

Globale aksjer steg videre i juni, til tross for en ny runde med handelskrigfrykt. Hittil i år har de globale aksjemarkedene (MSCI World målt i lokal valuta) steget med 0,8 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs har steget med 7,9 prosent. Oppgangen på Oslo Børs er drevet av blant annet høyere oljepris og sterke laksepriser. 

Undersøkelser viser at få globale aksjefond over tid gjør det bedre enn verdensindeksen. Frende har basert på dette valgt å benytte et globalt indeksforvaltet aksjefond som basis for kundenes standard investeringsprofiler. 

Rentemarkedet

Den 21. juni holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 0,50 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt opp i september. 

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,21 prosent i første halvår. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av første halvår en rente på 2,06 prosent. 

Oppstartsprofiler i Frende 

Frende tilbyr fem oppstartsprofiler for innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis (PKB). Figuren under viser hvordan oppstartsprofilene er satt sammen, med fast fordeling mellom bankinnskudd og fondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Risiko i fondet er oppgitt til fem av syv på risikoskalaen som viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Mer informasjon om risiko, historisk avkastning og referanseindeks for fondet finnes på KLP sin hjemmeside og på morningstar.no

Oppstartsprofilene er en målsatt sammensetning av fondet og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunden eier andeler direkte i. 

kjh

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil.

Avkastning andre kvartal 2018

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
Frende 80 80 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
Frende 50 50 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
Frende 20 20 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Tabellen over viser avkastningen for oppstartsprofilene Frende tilbyr. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

hg

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold, se www.morningstar.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer