briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. image/svg+xml Group 5 Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. image/svg+xml shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch. image/svg+xml

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon fra Frende Livsforsikring AS om innskuddspensjon for første kvartal 2017. 

Økonomisk utvikling

Politikk er i fokus også i 2017, og preger nyhetsbildet. Donald Trump ble innsatt som ny president i USA i årets første kvartal. Markedene reagerte med tvil til hans gjennomføringskraft etter at Obamacare ikke ble fjernet og erstattet med noe annet, som lovet under valgkampen. 

Brexit startet formelt i slutten av mars, og det er knyttet stor spenning til valget i både Frankrike og Tyskland. 

Den globale økonomien viser positive tendenser med lavere arbeidsledighet, økt lønnsvekst og konsumet stiger. 

Aksjemarkedet

Globale aksjer har hatt god avkastning i første kvartal, og dette har bidratt til en positiv start på aksjeåret. Hittil i år er globale aksjemarkeder opp like over fem prosent* målt i lokal valuta. 

Det norske aksjemarkedet har ligget forholdsvis flatt de siste månedene. Oslo Børs har steget 0,6 prosent første kvartal i 2017. 

Undersøkelser viser at svært få av de globale aksjefondene over tid gjør det bedre enn verdensindeksen. Frende har basert på dette valgt å benytte et globalt indeksforvaltet aksjefond som basis for kundenes standard investeringsprofiler.  

Rentemarkedet

Norges Bank holdt renten uendret i mars, men nedjusterte rentebanen grunnet lav inflasjon. 

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,2 prosent i 2017.  

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av andre kvartal en rente på 1,94 prosent. 

Pensjonsprofiler i Frende Liv

Sammensetning spareprofiler

Frende Livsforsikring tilbyr standard investeringsprofiler for innskuddspensjon med ulike andeler aksjer og bankinnskudd. 

Historisk sett har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men det medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko, som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil. 

Avkastning Q1 2017

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale akskjer Avkastning
Frende 100 100 % 0,5 % 5,3 % 5,3 %
Frende 80 80 % 0,5 % 5,3 % 4,4 %
Frende 50 50 % 0,5 % 5,3 % 2,9 %
Frende 20 20 % 0,5 % 5,3 % 1,5 %

Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV. 

Tabellen over viser avkastningen for ulike standard investeringsprofiler som Frende tilbyr. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Avkastning aktiveklasser 2016

* Målt ved KLP sin globale verdensindeks (KLP World valutasikret). Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold -  se www.morningstar.no (klikk på Unit Link og velg fond tilbudt av Frende Forsikring). Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer