briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon om våre oppstartsprofiler på innskuddspensjon fra Frende Livsforsikring AS fra første kvartal 2018.

Økonomisk utvikling 

De økonomiske nøkkeltallene har vært bedre enn ventet for eurolandene og USA. Politikk er sentralt i nyhetsbildet med bekymring for handelskrig etter at Trump har vedtatt importtoll på stål- og aluminiumsprodukter, særlig fra Kina. Dette har ført til fallende aksjemarkeder og svekket global vekst. 

Aksjemarkedet

Hittil i år har de globale aksjemarkedene (MSCI World målt i lokal valuta) falt med 2,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs har falt 1 prosent så langt i år.

Undersøkelser viser at få globale aksjefond over tid gjør det bedre enn verdensindeksen. Frende har basert på dette valgt å benytte et globalt indeksforvaltet aksjefond som basis for kundenes standard investeringsprofiler. 

Rentemarkedet

Den 15. mars holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 0,50 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren. 

I en ny forskrift for pengepolitikken kuttet regjeringen det norske inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent. 

21. mars økte som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) igjen renten, noe som også legger press på andre store sentralbanker.

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,06 % i 2018. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av første kvartal en rente på 1,76 %. 

Oppstartsprofiler i Frende 

Frende tilbyr fem oppstartsprofiler for innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis (PKB) og IPS. Figuren under viser hvordan oppstartsprofilene er satt sammen, med fast fordeling mellom bankinnskudd og fondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Risiko i fondet er oppgitt til fem av syv på risikoskalaen som viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Mer informasjon om risiko, historisk avkastning og referanseindeks for fondet finnes på KLP sin hjemmeside og på morningstar.no

Oppstartsprofilene er en målsatt sammensetning av fondet og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunden eier andeler direkte i. 

Pensjonsprofiler

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil. 

Avkastning første kvartal 2018

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 0,4 % -3,7 % -3,7 %
Frende 80 80 % 0,4 % -3,7 % -2,9 %
Frende 50 50 % 0,4 % -3,7 % -1,6 %
Frende 20 20 % 0,4 % -3,7 % -0,4 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Tabellen over viser avkastningen for oppstartsprofilene Frende tilbyr. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Avkastning aktiveklasser siste fire kvartaler

*Målt ved KLP sin globale verdensindeks (KLP World valutasikret). 

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold, se www.morningstar.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer