briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon om våre oppstartsprofiler på innskuddspensjon fra Frende Livsforsikring AS fra andre kvartal 2019.

Økonomisk utvikling 

Første halvår av 2019 har vært preget av uro i finansmarkedene. Handelskrigen mellom USA og Kina dominerer fortsatt nyhetsbildet og aksjemarkedene. Brexit er fremdeles uavklart og avgjørelsen om hva som skjer videre er utsatt til oktober. 

Tross uro har det første halvåret gitt en solid oppgang for aksjemarkedene, spesielt i USA. De lange rentene har falt både internasjonalt og i Norge og gitt god avkastning på obligasjoner. 

Aksjemarkedet

De globale aksjemarkedene (MSCI World målt i lokal valuta) har steget med 15,9 prosent i første halvår. 

Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) har hatt en oppgang på 8,2 prosent i første halvår.

Rentemarkedet

Norges Bank hevet styringsrenten som ventet i juni med 0,25 til 1,25 prosent og har signalisert en renteøkning til i 2019. 

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,46 prosent hittil i 2019. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofil. Bankinnskuddene gir ved utgangen av første halvår 2019 en rente på 1,63 prosent. 

Investeringsprofiler i Frende 

Frende tilbyr fem investeringsprofiler for innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis (PKB). Figuren under viser hvordan innskuddsprofilene er satt sammen, med fast fordeling mellom bankinnskudd og fondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Risiko i fondet er oppgitt til fem av syv på risikoskalaen som viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Mer informasjon om risiko, historisk avkastning og referanseindeks for fondet finnes på KLP sin hjemmeside og på morningstar.no

kjh

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil. 

Avkastning andre kvartal 2018

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 0,7 % 16,2 % 16,2 %
Frende 80 80 % 0,7 % 16,2 % 13,1 %
Frende 50 50 % 0,7 % 16,2 % 8,4 %
Frende 20 20 % 0,7 % 16,2 % 3,8 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Investeringsprofilene er en målsatt sammensetning av fond og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunden eier andeler direkte i. 

Hver enkelt kundes sammensetning av fond/bankinnskudd kan ha avvik fra den målsatte sammensetningen som følge av innbetalinger, rebalanseringer og avkastningsutviklingen i fondet. Som følge av dette kan den enkelte kunde sin faktiske avkastning ha avvik fra den oppgitte avkastningen. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Graf avkastning siste fire kvartaler

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold, se www.morningstar.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer