briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. image/svg+xml Group 5 Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. image/svg+xml shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch. image/svg+xml

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon fra Frende Livsforsikring AS om innskuddspensjon for fjerde kvartal 2017.

Økonomisk utvikling 

2017 ble et veldig godt år for aksjesparere, med den høyeste avkastningen på Oslo Børs siden 2013. God vekst, høy aktivitet i økonomien og lave renter har bidratt til god avkastning i Norge og globalt. 

Brexit-forhandlinger og den amerikanske skattereformen har skapt en del overskrifter og uro de siste månedene, men oppgangen i markedene har likevel fortsatt i fjerde kvartal. 

Aksjemarkedet

Oslo Børs hadde en oppgang på over 19 prosent, drevet av sterk utvikling i de største selskapene. 

De globale aksjemarkedene endte opp 19,11* prosent målt i lokal valuta i 2017. Veksten er størst i fremvoksende økonomier der markedene hadde en avkastning på over 30 prosent.

Undersøkelser viser at svært få av de globale aksjefondene over tid gjør det bedre enn verdensindeksen. Frende har, basert på dette, valgt å benytte et globalt indeksforvaltet aksjefond som basis for kundenes standard investeringsprofiler. 

Rentemarkedet

14. desember holdt Norges Bank, som ventet, renten uendret på 0,50 prosent. Dermed ble renten holdt uendret gjennom hele 2017. 

Renten har vært tilnærmet uendret i USA og euro-landene, men falt litt i Norge. Fallet i norske renter skyldes usikkerhet om svekkelsen i boligmarkedet kan smitte over til andre deler av økonomien.

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,47 prosent i 2017. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av andre kvartal en rente på 1,89 prosent. 

Pensjonsprofiler i Frende Liv

Pensjonsprofiler

Frende Livsforsikring tilbyr standard investeringsprofiler for innskuddspensjon med ulike andel aksjer og bankinnskudd. 

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko, som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil. 

Avkastning 2017

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 1,9 % 18,2 % 18,2 %
Frende 80 80 % 1,9 % 18,2 % 14,9 %
Frende 50 50 % 1,9 % 18,2 % 10,0 %
Frende 20 20 % 1,9 % 18,2 % 5,1 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Tabellen over viser avkastningen for ulike standard investeringsprofiler Frende tilbyr. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Avkastning aktiveklasser siste fire kvartaler

*Målt ved KLP sin globale verdensindeks (KLP World valutasikret). 

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (Betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold -  se www.morningstar.no (klikk på Unit Link og velg fond tilbudt av Frende Forsikring).  
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer