briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. image/svg+xml Group 5 Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. image/svg+xml shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch. image/svg+xml

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon fra Frende Livsforsikring AS om innskuddspensjon for første halvår 2017.

Økonomisk utvikling 

Politikk preger nyhetsbildet videre inn i 2017. Donald Trump skaper stadig nye overskrifter mens investorenes holdning til det europeiske aksjemarkedet har vært positivt etter Frankrikes nye president Emmanuel Macron vant en overbevisende seier. 

Oppløftende vekstutsikter, avtakende politisk usikkerhet og svært god utvikling i selskapenes inntjeningsvekst har gitt positiv avkastning første halvdel av 2017.

Aksjemarkedet

Globale aksjer har hatt en god avkastning i første halvår. Veksten er størst i fremvoksende økonomier. Hittil i år er globale aksjemarkeder opp over 8 prosent*) målt i lokal valuta. 

Norske aksjer har vært preget av svak oljepris og forventningene til inntjeningen i både olje- og offshoreselskapene har falt med oljeprisen. Oslo Børs har steget 2,2 prosent første halvår 2017. 

Undersøkelser viser at svært få av de globale aksjefondene over tid gjør det bedre enn verdensindeksen. Frende har basert på dette valgt å benytte et globalt indeksforvaltet aksjefond som basis for kundenes standard investeringsprofiler. 

Rentemarkedet

Norges Bank holdt renten uendret på 0,50 prosent i juni som ventet. Lave rentenivåer i både Norge og globalt gir lav avkastning på renteplasseringer.

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,28 prosent i 2017. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av andre kvartal en rente på 1,89 prosent. 

Pensjonsprofiler i Frende Liv

Pensjonsprofiler i Frende LivFrende Livsforsikring tilbyr standard investeringsprofiler for innskuddspensjon med ulike andel aksjer og bankinnskudd. 

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil.    

Avkastning per 30. juni 2017

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 1,0 % 8,2 % 8,2 %
Frende 80 80 % 1,0 % 8,2 % 6,7 %
Frende 50 50 % 1,0 % 8,2 % 4,6 %
Frende 20 20 % 1,0 % 8,2 % 2,4 %

Tabellen over viser avkastningen for ulike standard investeringsprofiler Frende tilbyr. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Avkastning aktivaklasser*Målt ved KLP sin globale verdensindeks (KLP World valutasikret). 
Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (Betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold -  se www.morningstar.no (klikk på Unit Link og velg fond tilbudt av Frende Forsikring).  
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 


Våre forsikringer