TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon om våre oppstartsprofiler på innskuddspensjon fra Frende Livsforsikring AS fra fjerde kvartal 2019.

Økonomisk utvikling 

2019 ble et år preget av usikkerhet knyttet til økonomiske vekstutsikter og geopolitisk uro, med Brexit og handelskrig som hovedtema. I Storbritannia vant Boris Johnson og de konservative det britiske parlamentsvalget 12. desember, og alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Handelskrigen fortsetter mellom USA og Kina, men det ser ut til å nærme seg en løsning når det nå er enighet om å signere "fase 1" 15. januar. 

Til tross for dette har 2019 blitt det beste aksjeåret siden 2013. Dette må ses i sammenheng med den kraftige korreksjonen i fjerde kvartal 2018.

Aksjemarkedet

De globale aksjemarkedene (MSCI World målt i lokal valuta) steg med 2,3 prosent i desember, og året som helhet endte med en oppgang på hele 27 prosent. 

Hovedindeksen (OSEBX) steg med 3,2 prosent i desember, og for hele 2019 ble oppgangen 16,5 prosent. Oslo Børs var dermed svakere enn de internasjonale børsene, spesielt de amerikanske børsene som steg over 30 prosent. 

Rentemarkedet

Ved Norges Banks rentemøte i desember ble styringsrenten holdt uendret på 1,50 prosent. Det signaliseres uendret rente fremover.

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 1,16 prosent i 2019. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av 2019 en rente på 2,04 prosent. 

Startprofiler i Frende 

Frende tilbyr fem startprofiler for innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis (PKB). 

Figuren under viser hvordan profilene er satt sammen, med en fast fordeling mellom bankinnskudd og fondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Risiko i fondet er oppgitt til fem av syv på risikoskalaen som viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. 

Mer informasjon om risiko, historisk avkastning og referanseindeks for fondet finnes på KLP sin hjemmeside og på morningstar.no

kjh

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil. 

Avkastning

Startprofil 2019 Tre år annulisert Fem år annulisert Ti år annulisert
Frende bank 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,4 %
Frende 20 6,6 % 3,6 % 3,3 % 4,0 %
Frende 50 14,1 % 6,4 % 5,4 % 6,4 %
Frende 80 21,6 % 9,3 % 7,5 % 8,7 %
Frende 100 26,6 % 11,2 % 8,9 % 10,3 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Startprofilene er en målsatt sammensetning av fond og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunder eier andeler direkte i. 

Hver enkelt kundes sammensetning av fond/bankinnskudd kan ha avvik opp mot den målsatte sammensetningen på grunn av innbetalinger, rebalanseringer og avkastningsutviklingen i fondet. Demed kan den enkelte kundes faktiske avkastning avvike fra oppgitt avkastning.

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Avkastning aktiveklasser siste fire kvartaler

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold, se www.morningstar.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer