briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon om våre oppstartsprofiler på innskuddspensjon fra Frende Livsforsikring AS fra tredje kvartal 2018.

Økonomisk utvikling 

I tredje kvartal har fokuset vært på opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina etter at Trump-administrasjonen vedtok å øke tollen på kinesiske importvarer. Fremvoksende økonomier har opplevd en svakere vekst, delvis som følge av usikkerheten rundt fremtidige hindringer i verdenshandelen.

Den globale økonomiske veksten har likevel vært sterk, som sammen med høyere oljepriser har bidratt til at aksjemarkedene har steget, spesielt i USA og Norge. 

Aksjemarkedet

Globale aksjer steg i tredje kvartal. Hittil i år har de globale aksjemarkedene (MSCI World) steget med 6,6 prosent. 

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget med 15,20 prosent i 2018, og oppnådde ny historisk toppnotering i september.

Rentemarkedet

Den 20. september hevet som ventet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dette var første renteheving siden 2011 og var bredt forventet i markedet.

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,36 prosent hittil i 2018. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofilen. Bankinnskuddene gir ved utgangen av tredje kvartal en rente på 1,25 prosent. 

Oppstartsprofiler i Frende 

Frende tilbyr 5 oppstartsprofiler for innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis (PKB). Figuren under viser hvordan oppstartsprofilene er satt sammen, med fast fordeling mellom bankinnskudd og fondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Risiko i fondet er oppgitt til 5 av 7 på risikoskalaen som viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Mer informasjon om risiko, historisk avkastning og referanseindeks for fondet finnes på KLP sin hjemmeside og på morningstar.no

Oppstartsprofilene er en målsatt sammensetning av fondet og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunden eier andeler direkte i. 

kjh

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil.   

Avkastning andre kvartal 2018

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 1,3 % 5,2 % 5,2 %
Frende 80 80 % 1,3 % 5,2 % 4,4 %
Frende 50 50 % 1,3 % 5,2 % 3,3 %
Frende 20 20 % 1,3 % 5,2 % 2,1 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Tabellen over viser avkastningen for oppstartsprofilene Frende tilbyr. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Graf avkastning siste fire kvartaler

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold, se www.morningstar.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer