briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Markedsinformasjon og avkastning

Her er markedsinformasjon om våre oppstartsprofiler på innskuddspensjon fra Frende Livsforsikring AS fra første kvartal 2019.

Økonomisk utvikling 

De ledende økonomiske indikatorene viser en svak utvikling i USA og eurolandene. I første kvartal 2019 er Brexit fortsatt uavklart etter flere utsettelser, og det er fremdeles fokus på handelskrigen mellom USA og Kina. 

Til tross for dette har aksjemarkedene hatt en kraftig oppgang hittil i 2019. 

Aksjemarkedet

De globale aksjemarkedene (MSCI World målt i lokal valuta) har hatt sterk oppgang og endte opp over 12 prosent i første kvartal 2019. 

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 8 prosent i første kvartal. Oljeprisen har steget i første kvartal og er på sitt høyeste nivå siden november i fjor. 

Rentemarkedet

Norges Bank hevet styringsrenten som ventet i mars med 0,25 til 1,0 prosent og har signalisert neste renteheving i juni. 

Referanseindeksen for norske pengemarkedsfond, ST1X, har gitt en avkastning på 0,18 prosent hittil i 2019. 

Frende har valgt å benytte bankinnskudd med innskuddsgaranti som renteplassering i standard investeringsprofil. Bankinnskuddene gir ved utgangen av første kvartal 2019 en rente på 1,45 prosent. 

Oppstartsprofiler i Frende 

Frende tilbyr fem oppstartsprofiler for innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis (PKB). Figuren under viser hvordan oppstartsprofilene er satt sammen, med fast fordeling mellom bankinnskudd og fondet KLP AksjeGlobal Indeks IV. Risiko i fondet er oppgitt til fem av syv på risikoskalaen som viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Mer informasjon om risiko, historisk avkastning og referanseindeks for fondet finnes på KLP sin hjemmeside og på morningstar.no

Oppstartsprofilene er en målsatt sammensetning av fondet og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunden eier andeler direkte i. 

kjh

Historisk har andelen aksjer vært viktig for utviklingen av den langsiktige sparingen, men medfører samtidig økt risiko for svingninger på kort sikt. Det vil være den enkelte ansatte sin tidshorisont før pensjonen skal utbetales, samt deres individuelle holdning til risiko som vil være avgjørende for valg av investeringsprofil. 

Avkastning andre kvartal 2018

Investeringsprofil Aksjevekt Bankinnskudd Globale aksjer Avkastning
Frende 100 100 % 0,3 % 12,2 % 12,2 %
Frende 80 80 % 0,3 % 12,2 % 9,8 %
Frende 50 50 % 0,3 % 12,2 % 6,3 %
Frende 20 20 % 0,3 % 12,2 % 2,7 %
Globale aksjer = KLP AksjeGlobal Indeks IV

Oppstartsprofilene er en målsatt sammensetning av fond og bankinnskudd, det er ikke en profil som kunden eier andeler direkte i. 

Hver enkelt kundes sammensetning av fond/bankinnskudd kan ha avvik fra den målsatte sammensetningen som følge av innbetalinger, rebalanseringer og avkastningsutviklingen i fondet. Som følge av dette kan den enkelte kunde sin faktiske avkastning ha avvik fra den oppgitte avkastningen. 

Avkastning aktivaklasser siste fire kvartaler

Grafen under viser utviklingen i avkastningen for de enkelte aktivaklassene siste fire kvartaler. 

Graf avkastning siste fire kvartaler

Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader (betales av arbeidsgiver). Beregningene legger til grunn at porteføljen er rebalansert ved periodens start. For mer informasjon om de enkelte fondenes avkastning og innhold, se www.morningstar.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen som oppnås fremover vil blant annet være avhengig av markedets utvikling og porteføljens risikoprofil. 

Våre forsikringer